Noves propostes d'innovació (Registre)

Podeu registrar les vostres propostes d'innovació docent mitjançant l'aplicatiu:

http://www.ub.edu/pmid/registre 

Un cop rebuda la proposta, el tècnics del PMID es posaran en contacte amb el docent responsable indicant els passos a seguir.

Requisits pel registre de les propostes:

- Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora i innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits,on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desenvolupar.

- El responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB.

PROCEDIMENT:

El procediment de registre i presentació de propostes consta de dues fases consecutives:

- FASE 1: PROPOSTA INICIAL

  • > Permet registrar una versió inicial de la proposta (descripció breu amb dades bàsiques).
  • > Aquesta versió inicial és valorada per part del PMID i en 48 hores es reb una resposta per tal de procedir amb al FASE 2 o reenfocar la proposta.
  • > La fase 1 és oberta. Es poden presentar propostes en aquesta fase durant tot l'any.

- FASE 2: PROPOSTA DEFINITIVA

  • > Permet ampliar la versió inicial de la proposta validada ja pel PMID (es requereix una descripció més àmplia que a la FASE 1). 
  • > Un cop complimentada, el docent responsable decideix presentar-la per a la seva avaluació seguint el calendari establert de reunions de la Subcomissió avaluadora.

Avaluació de les propostes presentades

S'estableix un calendari anual amb dos periodes per avaluar les propostes presentades com a Projectes d'innovació docent (PID):

- 31 març 2017 (data límit per presentar la proposta definitiva en Fase 2). Reunió de la Subcomissió avaluadora, 15 maig.

- Juny 2017 (data límit per presentar la proposta definitiva en Fase 2). Reunió de la Subcomissió avaluadora, PENDENT.

Els responsables de l'avaluació de les propostes són els membres de la Subcomissió de Millora i Innovació Docent delegada de la CACG.

Els criteris que permeten a la Subcomissió validar les propostes com a Projecte d'Innovació Docent es poden consultar en aquest enllaç 

Documents de referència

Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i projectes d'innovació docent que desenvolupa el PMID dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).