Informe final

El Projecte de Millora i Innovació Docent acceptat i desenvolupat ha de completar-se amb l'elaboració i entrega d’un Informe Final.

Els objectius són:

- facilitar la difusió dels resultats dins de la comunitat acadèmica

- formalitzar la reflexió de la pròpia experiència docent al voltant del projecte d'innovació.

L’informe pot presentar-se en format de memòria descriptiva i justificativa.

A continuació es proposen un conjunt de pautes orientatives per a una elaboració acurada d'aquest informe, per tal que el resultat final sigui un material generador de coneixement, que serveixi de suport per a la millora i la innovació docent.

 

1) DADES DEL PROJECTE

Cal fer servir les dades incorporades a la proposta acceptada com a PID.

 

2) RESUM I DESCRIPTORS

2.1. Resum (150- 200 paraules)

Breu resum del projecte desenvolupat que sintetitzi: (a) plantejament inicial (justificació i  objectius), (b) context, (c) aplicació, i (d) resultats previstos i assolits.

2.2. Descriptors

- Línies d’innovació vinculades (veure catàleg de línies d'innovació)

- Paraules clau (màxim 5)

 

3) MANCANCES DETECTADES

- Quines són les característiques específiques del context d’aplicació?

- Quins problemes es van detectar inicialment?

- Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació docent innovadora?

 

4) OBJECTIUS

- En quin aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit?

- Quins han sigut els objectius generals? i els específics?

- En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir sobre les mancances detectades?

 

5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ

- Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius?

- Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què?

- Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases proposades, etc.?

- Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres s’han utilitzat per a l’aplicació del projecte?

- S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, plantejament, materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què?

- Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat?

- En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins àmbits o recursos s’ha destinat?

 

6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ

6.1. Avaluació

- Quins indicadors d’avaluació s’han escollit?

- Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat?

- Quin ha estat el procediment per a la recollida de dades?

- L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per evidenciar els resultats tenint en compte la seva relació amb els objectius de la proposta?

 

6.2. Resultats i interpretació

- Quins han sigut els resultats quantitatius i qualitatius obtinguts?

- Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els objectius plantejats?

- S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha generat un tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les necessitats dels alumnes?

 

7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA

- Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? En cas contrari, quines modificacions caldria aplicar?

- S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, congressos, publicacions…)?

- Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i alumnat)? Quin és el grau de satisfacció?

 

8) REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Bibliografia o fons d’informació consultades.