Ampliació del termini de finalització d'un PID concedit

Per tal de sol·licitar la modificació de la durada prevista inicialment per una actuació d'innovació reconeguda com a Projecte d'Innovació Docent, cal fer arribar al RIMDA mitjançant l'adreça de correu electrònic rimda@ub.edu, la següent informació:

- Si es proposa una modificació dels objectius inicials, el detall de la proposta i la justificació.

- Si es proposa una modificació pel que fa a les actuacions concretes previstes amb l’alumnat, quines es prevuen de nou, i la justificació.

- Detall de la nova calendarització (data en la que teniu previst finalitzar el projecte) amb les fases detallades que s'han de concretar tenint en compte la modificació d'objectius i/o d'actuacions previstes.

Un cop rebuda la proposta, el RIMDA l'analitzarà informant de la concessió de la prórroga sol·licitada i procedint, en cas afirmatiu, al seu registre en tots els aplicatius UB de gestió.