Procediment per obtenir espai web per GID a http://www.ub.edu/...

Aquí es descriu el procediment que tot GID/GIDC ha de seguir per tal de disposar d'un espai web al directori http://www.ub.edu/... amb l'objectiu de fer difusió de les característiques i activitats del grup d'innovació.

1. Petició de l'espai web a ATIC

Cal disposar d'un espai propi al web general de la UB per tal de posar en marxa el web del grup. Aquest servei l'ofereix ATIC mitjançant el procediment que es descriu a:

http://www.ub.edu/tecnicweb/sol-licitud-despai-web/

Cal consultar amb detall les instruccions a seguir.

Tot i ser un procediment de sol·licitud digital, es tanca amb un enviament del registre final en format paper mitjançant correu intern.

No oblideu enviar la sol·licitud a:

Aplicacions Web
(Sol·licitud d’espai web)
Àrea de Tecnologies
Pavelló Rosa

INFORMACIÓ IMPORTANT

Un cop s'accedeix al formulari de petició (http://www.ub.edu/gestioweb/gw_alta.php) es sol·liciten tot un seguit de dades. Recomanem:

URL (Adreça web): Cal fer servir un nom per l'espai sense espai en blanc o majúscules. Es recomana l'acrònim que el grup ha establert amb el PMID

Descripció dels continguts : Espai web pel Grup d'Innovació Docent reconegut (Nom del grup)

Base de dades sol.licitada: Triar l'opció MySQL

Justificació per a la sol.licitud de la base de dades:  Implementació d'un lloc web amb Drupal CMS

 

2. Comunicació de les dades de l'espai concedit a RIMDA

Un cop finalitzat el procediment amb l'enviament per correu intern de la sol·licitud signada, rebreu, en el temps estipulat per ATIC, a l'adreça de correu electrònic indicada al camp E-mail per comunicacions tècniques :  un correu amb les dades de configuració de l'espai web i de l'espai de base de dades necessari.

Cal que adreceu aquest correu a pmid@ub.edu en el cas que vulgueu disposar del nostre suport per implementar el lloc web.

 

3. Posada en marxa del web

Així que el RIMDA rebi de part vostre el correu reenviat d'ATIC ens posarem en contacte amb vosaltres per posar en marxa el suport que oferim perquè tots els grups reconeguts UB disposin del seu espai web.

Els llocs web dels grups d'innovació als que donem suport es desenvolupen amb l'eina Drupal CMS.