Documents de referència sobre la gestió de Projectes d'Innovació Docent (PID)

- Procediment obert de gestió i reconeixement d’actuacions de millora i innovació docent. http://rimda.ub.edu/procediment

Catàleg de línies d’innovació docent (VRDOA)http://rimda.ub.edu/cataleg

- Document de Criteris d’avaluació de propostes d’innovació docent. http://rimda.ub.edu/criterisavaluacio

- Procediment de presentació d’al·legacions. http://rimda.ub.edu/allegacions

- Acceptació de projecte d’innovació.  Versió en .pdf    Versió en .doc 

- Finalització de PID concedits, Pautes per l'informe final 

- Sol·licitud de prórroga d'un PID concedit Veure detall