ULD-FARMÀCIA

Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia

El principal objectiu del grup és integrar l’estudiant en el sistema de gestió de la qualitat implantat a la ULD. D’aquesta manera, podrà d’adquirir una formació transversal addicional que difícilment li serà transmesa a través dels continguts de les diferents assignatures de l’Ensenyament i que li permetrà millorar les seves competències en accedir al món professional.

Objectius de l'activitat del grup

La missió de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia  és gestionar els laboratoris per a la realització de la docència pràctica a través de la simulaciód’un entorn de bones pràctiques que proporcioni als estudiants uns coneixements transversals addicionals als dels continguts específics de cada assignatura. A la ULD es realitza la docència pràctica de diferents graus (Farmàcia, Ciència i Tecnologia els Aliments i Nutrició Humana i Dietètica) i postgraus adscrits a la Facultat de Farmàcia.

Una de les competències generals que ha d’adquirir l’estudiant del Grau de Farmàcia és la sostenibilitat que inclou “la capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques”. Atès que la gestió de residus té un elevat impacte social i econòmic i és inherent a totes les sortides professionals, és imprescindible que l’estudiant adquireixi i apliqui coneixements de gestió mediambiental al llarg del seu itinerari curricular. En aquest sentit, una de les línies estratègiques actuals del GID és millorar aquesta competència transversal.

Actuacions previstes

En concret, en aquest moments s’està desenvolupant un projecte d’innovació docent (Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals, 2014PID-UB/049) de 2 anys de durada, en la línia d’innovació docent del grup sobre el respecte mediambiental. Aquest projecte implica la totalitat dels estudiants del Grau de Farmàcia i permetrà millorar els coneixementsdels graduats sobre l’eliminació de residus.

L’objectiu específic d’aquest projecte és elaborar una base de dades amb tota la informació de la gestió de residus i transformar-la en una d’APP per al mòbil i així facilitar a l’estudiant els criteris per a la gestió de residus i la identificació del contenidor adient.

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura): 

El context d’aplicació inclou totes les assignatures amb pràctiques de laboratori del  Grau de Farmàcia, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Grau de Nutrició Humana i Dietètica i dels postgraus adscrits a la Facultat.

 

Coordinació: 
Prat Aixelà, Josefina
Membres del grup: 
Roser Fisa Saladrigas
Victòria Girona Brumós
M. José Rodríguez Lagunas
Ruth Ferrer Roig
Raquel Martín Venegas
Begoña Pique Simon
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/116
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

Projectes del Grup

2016PID-UB/002
Prat Aixela, Josefa
2014PID-UB/049
Prat Aixela, Josefa
2017PID-UB/026
PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE