Traducció solidària

Coordinació: 
Rion Tetas, Rosanna
Participants: 
Juan Santacana Mestre, Alba Cuevas Barba, Magda García López
Ensenyament/s: 
estudis anglesos
Ensenyament/s: 
màster en didàctica de les ciències socials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La idea principal de la proposta és que els alumnes de la meva assignatura de “Traducció I” del Grau d’Estudis anglesos facin traduccions gratuïtes per a ONGs o altres institucions sense ànim de lucre.

En principi, les llengües de treball serien l’anglès, català i castellà, tot i que, si el projecte té èxit, es podria proposar a col·legues d’altres llengües. Per als alumnes, seria pràctica de traducció per al món real i un servei a la comunitat. Les traduccions serien revisades per mi y, en principi, traduccions curtes per escrit, tot i que, més endavant, podríem pensar en afegir la tasca d’intèrpret. De moment, UNICEF Barcelona i SOS racisme Barcelona ja han mostrat interès.

La proposta interdisciplinar implica també la assignatura “Innovació en didàctica de les ciències socials” del Departament de didàctica de les ciències socials de la UB, en el que es valoraria les necessitats reals d’ONGs i de les persones a les que ajuden.

Els objectius principals són que els alumnes adquireixin competència en traducció de textos reals amb memòries de traducció, que s’impliquin, des de la Universitat pública, en la col·laboració per al servei a la comunitat i que coneguin les necessitats canviants dels col·lectius més febles. S’impulsaria també el treball en grups i la iniciació a les eines professionals del traductor.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/003