Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia.

Coordinació: 
Martinez Torres, M. Mercedes
Participants: 
Elisabeth Gilboy Rubio
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar la competència comunicativa oral i escrita a nivell universitari:

- Que l’estudiant comprengui  que l’escriptura és una eina de construcció de coneixement a més d’un acte comunicatiu, i, per tant, va més enllà de “dir el que se sap".

- Que siguin capaços d’escriure un text on s’integren diferents fonts i es distingeix el que diuen els autors consultats de les aportacions realitzades pel propi alumne.

- Que els estudiants coneguin i respectin les restriccions discursives de la disciplina, és a dir, coneguin les característiques estructurals i funcionals del text acadèmic per tal d’utilitzar-les en el seus escrits. En particular, per a la Psicologia, que s’ajustin a les característiques dels textos expositius i argumentatius, que siguin capaços d’escriure un text acadèmic que compleixi els requisits propis de la disciplina.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per escriure un text acadèmic de nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, de redacció i de revisió,  que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració del treball i de refer-lo quan la revisió del professor o dels companys del grup ho requereix.

- Que l’estudiant conegui i reguli les activitats necessàries per preparar una presentació oral a nivell universitari: fer explícites les fases de planificació, realització i avaluació de la presentació, que siguin capaços de donar compte de totes les fases d’elaboració de la presentació i de fer una valoració crítica del resultat final.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/043
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Tal com queda reflectit en els objectius, totes les estratègies docents s’han dissenyat per tal que els alumnes mostrin en el treball final que han après a escriure: han integrat diferents fonts i han fet alguna aportació pròpia, s'han respectat els aspectes formals i discursius propis de la nostra disciplina, i s'ha donat al text una estructura coherent. Tanmateix, han de ser capaços de fer una presentació ben planificada, amb objectius clars, una estructura coherent i tenint en compte el context en què es troben. El projecte s’avaluarà a partir de la qualitat del treball escrit i la presentació oral. Pel que fa a la qualitat del treball escrit, contemplem tres lliuraments on es pot mesurar l’impacte en l’aprenentatge dels alumnes de les estratègies docents aplicades: lliurament del projecte –que caldrà reestructurar si escau–, lliurament  del treball escrit (esborrany) —primera correcció a partir dels criteris prèviament establerts—, i lliurament del treball escrit (versió definitiva) —capacitat de reestructuració a partir de les correccions del professorat—. La presentació oral es valorarà a partir de la rúbrica/guia d’avaluació.