Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Participants: 
Anna Mª Anton Arribas, Montserrat Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, Mª Josep Jarque Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria Ribera Turró, Mª Ángeles Ortega Reverte, Rosa M. Vilaseca Momplet, Fàtima Vega Llobera , Feliciano Villar Posada, Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia, Educació Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  El projecte respon a diversos objectius de millora docent: Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes, oferir feedback que no doni directament les respostes correctes, sinó que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après, afavorint l’aprenentatge autònom i significatiu. Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà mantenint oberts els qüestionaris durant períodes específics del curs, que es correspondran amb els períodes de treball a l’aula d’un determinat tema o d’un conjunt de temes. La qualitat del feedback, elaborat com una ajuda ajustada que promou l’activitat de l’estudiant alhora que proporciona una guia suficient, és un element important per aconseguir que l’estudiant es senti motivat envers aquest estudi continuat. D’altra banda, la simultaneïtat entre l’estudi de les lectures obligatòries i les sessions expositives corresponents a un determinat tema podria ajudar a promoure una millor integració dels continguts treballats a classe i dels continguts de les lectures. Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves tipus test. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge i l’entrenament en la resposta a exàmens tipus test ajudi a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/042
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

  Aquesta iniciativa d’innovació docent es centra en el vessant més teòric i conceptual de les assignatures. Es durà a terme un seguiment de la participació dels estudiants en la resposta als qüestionaris i de les puntuacions que van obtenint als diferents qüestionaris que van contestant al llarg del curs. Això ens proporcionarà indicadors del nivell d’aprenentatge dels estudiants sobre els coneixements vinculats als diferents temes i en diferents moments del curs, i ens podrà ajudar a oferir ajudes ajustades durant les classes. S’avaluarà la incidència dels qüestionaris sobre el rendiment acadèmic dels estudiants en les proves finals tipus test de les diferents assignatures, comparant les puntuacions obtingudes en el curs 2014-2015 amb les puntuacions dels tres cursos anteriors.

Grup d'innovació docent: 
GIDPsiDe