Projecte d’innovació docent per la millora de la coordinació tutor-empresa-estudiant de l’assignatura Pràctiques Externes del Màster Oficial de Direcció d’Empreses de l’Esport

Coordinació: 
Triado Ivern, Xavier Maria
Participants: 
Ivern Pilar Aparicio Chueca, Amal Elasri Ejjaberi, Ramon Iglesias Tovar, MªLluïsa Solé Moro, MªPilar López-Jurado, MªCarmen Gracia Ramos, Jordi Viñas Fort Oscar Duran Mª José Blázquez
Ensenyament/s: 
Mâster Oficial de Direcció d'Empreses de l'Esport
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es preveu iniciar aquesta actuació en el curs actual 2016-17 per tal que es pugui aplicar de forma pilot durant el segon semestre del mateix curs. L’assignatura es porta a terme durant el segon semestre, en els mesos d’abril, maig i juny. A la vegada es durà a terme durant el 1r semestre del curs 2017-18, per al seguiment dels estudiants titulats.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/023
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

 Objectius

 

Indicadors

Millora metodològica en el disseny de les Pràctiques externes, tant pel que fa al procés de cerca d’entitats col·laboradores, selecció de candidats i incorporació a l’empresa
 • Augment de la satisfacció dels agents en els processos de selecció dels estudiants
 • Augment del número de pràctiques de qualitat al sector esportiu
 • Disminució del número de dies que es necessiten per formalitzar un conveni de pràctiques
 • Reduir el número de visites dels estudiants a l’oficina de pràctiques
Identificar bones pràctiques generalitzables (rúbriques, guies...) tant des de la vessant acadèmica com de la vessant de l’organització, on l’estudiant realitza les pràctiques.
 • Grau de satisfacció, tant de l’estudiant com dels tutors, en altres universitats o centres
 • Acreditació de les pràctiques de qualitat segon els barems de les Agencies de Qualitat institucionals
Elaborar eines que donin suport en el procés a tots els agents que intervenen en el procés de Pràctiques Externes: estudiants, tutors d’empresa i tutors acadèmics.
 • Creació de la guia de pràctiques per l’estudiant
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor acadèmic de la institució
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor de l’organització
Generalitzar la metodologia a altres Màsters, tinguin caràcter obligatori o optatiu, en la mesura que es puguin reduir els costos de gestió i temps.
 • Presentació i defensa de la metodologia en jornades, tant internacional com nacionals.
 • Presentació i defensa de la metodologia en congressos, tant internacional com nacionals
 • Publicació en revistes indexades del canvi metodològic de l’assignatura de pràctiques
Mesurar l’impacte que les pràctiques han tingut en la inserció laboral dels estudiants
 • Grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques en el darrer curs.
 • Evolució del grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques des de l’inici del màster.

 

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

 

Indicadors Instruments
 • Augment de la satisfacció dels agents en els processos de selecció dels estudiants
 • Augment del número de pràctiques de qualitat al sector esportiu
 • Disminució del número de dies que es necessiten per formalitzar un conveni de pràctiques
 • Reduir el número de visites dels estudiants a l’oficina de pràctiques

Recerca bibliogràfica

Qüestionaris als diferents agents participants en les pràctiques

Focus groups amb estudiants

 

 

 • Grau de satisfacció, tant de l’estudiant com dels tutors, en altres universitats o centres
 • Acreditació de les pràctiques de qualitat segon els barems de les Agencies de Qualitat institucionals

 

Qüestionari i focus group

Anàlisi

 • Creació de la guia de pràctiques per l’estudiant
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor acadèmic de la institució
 • Creació de la guia de pràctiques pel tutor de l’organització
Redacció d’unes guies de suport per als estudiants, tutors d’empresa i tutor acadèmics.
 • Presentació i defensa de la metodologia en jornades, tant internacional com nacionals.
 • Presentació i defensa de la metodologia en congressos, tant internacional com nacionals
 • Publicació en revistes indexades del canvi metodològic de l’assignatura de pràctiques
Redacció de ponències i articles per Jornades, Congressos i/o Revistes
 • Grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques en el darrer curs.
 • Evolució del grau d’inserció laboral dels estudiants que han realitzat pràctiques des de l’inici del màster.

Qüestionari i focus group

Anàlisi longitudinal de la inserció laboral dels estudiants del master.

 

 • Millora metodològica en el disseny de les Pràctiques externes, tant pel que fa al procés de cerca d’entitats col·laboradores, selecció de candidats i incorporació a l’empresa.
 • Identificar bones pràctiques generalitzables (rúbriques, guies...) tant des de la vessant acadèmica com de la vessant de l’organització on l’estudiant realitza les pràctiques.
 • Elaborar eines que donin suport en el procés a tots els agents que intervenen en el procés de Pràctiques Externes: estudiants, tutors d’empresa i tutors acadèmics.
 • Generalitzar la metodologia a altres Màsters, tinguin caràcter obligatori o optatiu, en la mesura que es puguin reduir els costos de gestió i temps.
 • Mesurar l’impacte que les pràctiques han tingut en la inserció laboral dels alumnes
Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDOE-UB