Evidències del projecte finalitzat a Informe final

PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació)

Coordinació: 
Vilà Baños, Ruth
Participants: 
Assumpta Aneas, Núria Rajadell, Elena Noguera, Dolors Millan, M.José Rubio, Mariona Graell Martin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Ensenyament/s: 
pedagogia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals 

1. Donar continuïtat a la proposta innovadora en les pràctiques externes, amb els següents objectius específics: Sistematitzar els continguts i recursos de les sessions de pràctica reflexiva, que han de permetre la transdisciplinarietat i la transferència de coneixement, la reflexió al voltant de la relació existent entre el saber teòric i els saber experiencial en la vida professional, en el marc de les PEX. El tutor de la universitat i l’alumnat  es reuniran per analitzar la pràctica, i les experiències de l’escenari professional.  Les sessions de pràctica reflexiva seguiran una proposta temàtica diferent  relacionada amb els blocs de contingut i articulades al voltant de les diverses competències. Aplicar en més grups, el sistema d’avaluació innovador basat en el portafolis digital. El plantejament és l’avaluació de competències del pràcticum. Un cop avaluada l’experiència, podem proposar de normalitzar el seu ús a totes les assignatures del pràcticum, en un futur. 

2. Seguir dotant de coherència les tres assignatures dintre del projecte innovador del pràcticum del grau de pedagogia. Amb els següents objectius específics: Donar continuïtat a les Jornades de reflexió conjunta dels tres equips docents i la coordinació del Pràcticum: construint el pràcticum que tindrien la seva IV edició. Avaluar les accions innovadores en el marc del desenvolupament de competències en l’alumnat. Difondre les accions innovadores a la Universitat de Barcelona, mitjançant la sistematització dels materials i recursos docents, segons les possibilitats de transferència.

3. Afavorir la transferència de coneixement de la Universitat en relació als centres de pràctiques que participen del Pràcticum Constituir el pràcticum amb el rol mediador entre la Facultat, les organitzacions i la societat. Generar agents de transferència mitjançant la informació i traspàs de coneixement generat a la Universitat cap a les organitzacions, i les organitzacions aportarien escenaris de formació, desenvolupament i qualificació, praxis i vivències de la societat i el món professional, oportunitats d’ocupació pels estudiants, socis i aliats en projectes, programes i escenaris de recerca.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/001
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació prevista recull en general, la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge, i concretament en el desenvolupament de les competències en l’alumnat. A PEX, les competències són nombroses, en destaquem la selecció següent a mode d’exemple, per la seva major vinculació amb la metodologia de pràctica reflexiva: Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i ideològiques). Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisis, de síntesis, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Capacitat d’adaptació i aplicació del coneixement pedagògic en diferents contextos educatius i formatius. Desenvolupament d’una actitud innovadora en el processos educatius, formatius i professionals. Capacitat d’adaptació al canvi en la societat del coneixement Disseny, desenvolupament i avaluació de programes educatius i formatius per al desenvolupament personal, professional, social i cultural Disseny i aplicació d’estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius. Comprensió i valoració de situacions socials, culturals, econòmiques i polítiques per innovar i transformar en àmbits educatius i formatius. Disseny, desenvolupament i assessorament i avaluació de programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació a les organitzacions. Coneixement i comprensió dels processos d’ensenyament – aprenentatge i la seva incidència en la formació integral. L’avaluació tal com l’entenem, està present de forma formativa en la totalitat de les fases del projecte, tot i que en la darrera fase pren rellevància l’avaluació final.

Grup d'innovació docent: 
PRAXIS