Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB)

Coordinació: 
Horta Calleja, Gerard
Ensenyament/s: 
Grau d'Antropologia Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Per al curs 2015-16, dins l'assignatura d'Antropologia Religiosa:

A. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir a fonts de recursos audiovisuals a partir del reconeixement de com els distingim: bibliografia, documentals, pel·lícules, imatges i arxius sonors. I, a continuació, oferir directament l'accés a continguts relacionats genèricament amb l'Antropologia Social i particularment amb l'Antropologia Religiosa.

B. Potenciar, a través de la centralització de la informació en el campus virtual de l'assignatura, l'accés a fonts de recursos via internet per possibilitar el coneixement de la disponibilitat de l'oferta de continguts audioviduals que hi ha a la xarxa sobre la base d'una compartimentació inicial en cinc grans àmbits: bibliogràfic, webs d'associacions d'Antropologia Social nacionals i internacionals, webs de revistes d'Antropologia Social, webs de temàtica vinculada amb l'Antropologia Religiosa, i webs que ofereixin continguts i informacions a partir d'esdeveniments o del treball d'antropòlegs concrets (congressos, individualitats, objectes d'estudi etnogràfics, etc.).

2. Per al curs 2016-17, dins les assignatures d'Antropologia Religiosa i de Taller d'Etnografia:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment en l'assignatura d'Antropologia Religiosa.

B. Aplicar, a partir de l'experiència al curs anterior, la mateixa metodologia de treball a l'Assignatura del Taller d'Etnografia.

3. Per al curs 2017-18:

A. Prosseguir el desenvolupament, l'ampliació i l'aprofundiment del projecte en les dues assignatures (Antropologia Religiosa i Taller d'Etnografia)

B. Integrar al campus virtual del Taller d'Etnografia el material gràfic derivat del treball de camp dut a terme a les illes de Santiago i Sao Vicente (Cap Verd, Àfrica) en el marc dels continguts explicatius respecte a les tècniques utilitzades durant el treball de camp i, concretament, respecte a les problemàtiques associades a la presa d'imatges en contextos etnogràfics.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T02
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

1. Recepció (intel·ligible o confusa, alta o baixa, amb interès explícit o amb passivitat) per part del grup-classe dels criteris classificatoris treballats entorn de la recerca a la xarxa.

2. Ús coherent dels continguts penjats al campus virtual de cada assignatura.

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

1. Explicitació en els diversos treballs de curs de cada assignatura de l'ús dels recursos centralitzats als campus virtuals corresponents i de la utilització exploratòria lliure per part de cada alumne del potencial inherent a les TIC.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

1. Es tracta de detectar, a través de la participació del dia a dia a classe però, sobretot, a través dels diversos treballs de curs, la instrumentalització duta a terme del campus virtual i de les TIC al llarg del curs. Per fer-ho, demanaré als alumnes que explicitin als treballs de curs els recursos utilitzats (un afer obvi que sol cenyir-se a la bibliografia utilitzada a partir de textos indicats i de vegades proveïts pel professorat mateix) i els tipus d'espais dels quals els han extret (físic [biblioteca o llibreria] o bé virtual [xarxa] + procedent originàriament del campus virtual de les assignatures corresponents o bé d'altres àmbits de la xarxa).

 

1. Potenciar l'accés a webs d'antropologia social amb una oferta estable de continguts audiovisuals –documentals, pel·lícules, fotografies, arxius sonors i textos– d'una manera sistematitzada.

2. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir racionalment a les fonts audiovisuals i les xarxes acadèmiques professionals i de tipus divers –com ara webs especialitzats en els continguts treballats a les assignatures corresponents–, nacionals i internacionals, que hi estiguin associades, més enllà de les atzaroses dinàmiques que implica la navegació a internet.

Al capdavall, d'acord amb el desenvolupament que pugui dur a terme dels dos objectius anteriors:

3. Integrar i difondre la dimensió fotogràfica de la meva experiència etnogràfica, centrada sobretot als darrers 7 anys a l'Àfrica.