Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació

Coordinació: 
López Sánchez, Gemma
Participants: 
Jacqueline Hurtley, Ana Moya
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos (Facultat de Filologia).
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Quant als objectius referits a coneixements, la redacció del Portfoli ajudarà a l’alumnat a familiaritzar-se amb el text seleccionat així com amb el seu context cultural. - Pel que fa als objectius referits a habilitats i destreses, l’alumnat que dugui a terme el Portfoli revelarà la seva capacitat d’analitzar la novel·la escollida mentre desenvolupa la seva destresa en l’escriptura en anglès de forma acadèmica i creativa. La redacció del Portfoli serà també una eina que promourà una millora de les tècniques d’organització de treball personal. - Cal fer palès que, pel que es refereix als objectius referits a actituds, valors i normes, pretenem que l’execució del Portfoli promogui una reflexió profunda sobre l’obra en qüestió, tot adoptant un esperit d’anàlisi i crític ponderat.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/023
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

- Avaluació d'objectius referits a coneixements: es valorarà si la redacció del Portfoli ha contribuÏt a que l’alumnat s'hagi familiaritzat amb el text seleccionat així com amb el seu context cultural. - Avaluació d'objectius referits a habilitats i destreses: es valorarà si l'alumnat ha revelat la seva capacitat d'anàlisi de la novel.la en anglès i de forma acadèmica i creativa. Es valorarà fins quin punt la redacció del Portfoli ha contribuït a promoure una millora de les tècniques d'organització de treball personal. - En paral.lel, es valorarà si l'execució del Portfoli ha promogut una reflexió profunda sobre l'obra en qüestió, i si s'ha adoptat un esperit d'anàlisi i crític ponderat. 

Linies d'innovació: