P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn)

Coordinació: 
Cano Garcia, Maria Elena
Participants: 
Maite Fernández, Laura Pons, Núria Giné, Maria Cinta Portillo, Laia Lluch, Nati Cabrera
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Ensenyament/s: 
Educació Primària
Ensenyament/s: 
Màster en Formació del Professorat de secundària
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte que es presenta pretén incorporar pràctiques d’avaluació entre iguals (peer to peer) per promoure la competència transversal d’aprendre a aprendre (learning to learn). Per a això, a totes les assignatures implicades en el projecte s’implementaran experiències d’avaluació entre iguals amb el suport d’una eina tecnològica, que serà diversa per a cada assignatura, però que tindrà característiques didàctiques equivalents.

La innovació consistirà, justament, en el fet que l’alumnat haurà d’avaluar el treball dels companys i les companyes a través d’aquesta eina tecnològica.

S’avaluarà l’increment sobre la capacitat d’aprendre a aprendre que aquestes pràctiques generen, mitjançant el MSLQ o bé el LASSI i/o una adaptació de l’instrument proposat per Gallego et al.[1] El MSLQ s’administrarà a l’inici i al final de l’experiència d’innovació per determinar si aquesta pràctica ha tingut un impacte positiu sobre la capacitat d’aprendre a aprendre dels estudiants. Així mateix, al final, també es valorarà l’impacte de l’experiència d’innovació a partir de la percepció d’aprenentatge de l’alumnat.

 

[1] Gallego, B.; Cubero, J.; Gómez, M.A. y Quesada, V. (2013). E-evaluación entre iguales en proyectos tutorados: anàlisis del aprendizaje en los estudiantes. Investigación e Innovación Educativa

Codi del projecte: 
2016PID-UB/024
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació prevista dels resultats té tres implicacions:

 

En primer lloc, millorar la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat fet que repercutirà en la seva autonomia i en el seu procés d’aprenentatge.

 

En segon lloc, millorar l’autoregulació de l’alumnat a partir de l’avaluació entre iguals.

 

Finalment, millorar les experiències d’aprenentatge i d’avaluació en les que s’implica l’alumnat.

 

Indicadors d’avaluació

Per avaluar si l’experiència d’innovació té un impacte positiu sobre la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat, s’estableixen els següents indicadors:

 

 1. Grau de satisfacció dels estudiants.
 2. Grau de satisfacció del professorat.
 3. Percepció d’aprenentatge dels estudiants.
 4. Millora de la capacitat d’aprendre a aprendre.
 5. Grau d’acompliment de les activitats de coavaluació proposades:
 • Percentatge d’alumnes que han donat feedback en els terminis acordats.
 • Percentatge d’estudiants que incorporen les propostes dels companys.
 • Percentatge de feedback lliurat per estudiants que conté argumentació.

6. Notes del treball i nota final de l’assignatura.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Instruments asscoiats als indicadors d’avaluació:

 1. Grau de satisfacció dels estudiants mitjançant enquesta ad hoc.
 2. Grau de satisfacció del professorat mitjançant enquesta ad hoc.
 3. Percepció d’aprenentatge dels estudiants valorat mitjançant enquesta ad hoc.
 4. Millora de la capacitat d’aprendre a aprendre mitjançant la mesura del gradient o diferencial entre els resultats del pre i el post test MSLQ (i/o complementaris).
 5. Grau d’acompliment de les activitats de coavaluació proposades:
 • Percentatge d’alumnes que han donat feedback en els terminis acordats (registre).
 • Percentatge d’estudiants que incorporen les propostes dels companys (registre).
 • Percentatge de feedback lliurat per estudiants que conté argumentació (en base a una classificació prèvia establerta per l’equip, derivada d’un projecte REDICE ja realitzat).

6. Notes del treball i nota final de l’assignatura (mitjançant l’anàlisi de les actes).

 

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Les dades es recolliran seguint el cronograma dissenyat. Els responsables de la recollida seran les respectives professores de les assignatures implicades. Els qüestionaris es centralitzaran mitjançant un espai Google Drive on hi haurà les respostes dels diversos Google Forms tant dels qüestionaris de satisfacció i percepció d'aprenentatge com dels tests MSLQ pre i post-test de tots els grups participants. En aquest espai es disposarà també dels registres de la documentació que evidenciï el tancament de la roda de l'aprenentatge (tasca-feedback-tasca futura incorporant el feedback rebut...).

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’anàlisi de les valoracions dels estudiants ens porta a cercar la forma de donar un feedback més sistemàtic, més àgil i més responsable per part dels iguals perquè aquest generi una millora de la competència transversal de “Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat”[1].

En aquesta ocasió, la nostra proposta d’innovació, que està vinculada al grup GIDAT (Avaluació i Tecnologia), passa per l’ús d’una eina tecnològica que permeti sistematitzar l’avaluació entre iguals i que contribueixi a millorar la capacitat d’aprendre a aprendre. Així doncs, la proposta té un objectiu principal:

 

Incrementar la competència d’aprendre a aprendre com a conseqüència del desenvolupament de processos d’avaluació entre iguals mitjançant l’ús d’una eina tecnològica.

 

Objectius per a l’alumnat:

 • Desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre a través d’experiències de coavaluació.
 • Comprendre els objectius de la tasca i els criteris d’avaluació per avaluar els treballs dels companys/es.
 • Implicar-se en la tasca de coavaluació del treball dels companys/es.
 • Desenvolupar la capacitat d’avaluar els companys/es i d’autoavaluar-se amb criteris comuns i compartits.

 

Objectius per al docent:

 • Dissenyar i aplicar propostes de coavaluació, en el marc de l’assignatura, que permetin millorar la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat.
 • Proveir l’estudiantat d’un feedback més sistemàtic, utilitzant una eina tecnològica.
 • Extreure línies de treball fonamentades a partir dels qüestionaris per avaluar la millora de la capacitat d’aprendre a aprendre de l’alumnat i la seva percepció d’aprenentatge.
 • Elaborar criteris de treball fonamentat a partir de les aportacions del feedback donat pels iguals i del grau d’acompliment de les activitats proposades per part de l’alumnat.

 

 

[1] Vegeu: COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Aprovat pel Consell de Govern de la UB de 10 d’abril de 2008

 

Grup d'innovació docent: 
GIDAT