Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica

Coordinació: 
Perez Canals, Enrique
Participants: 
Joan Manel Hernández Ferràs
Participants: 
Luis Navarro Veguillas (Professor emèrit UB)
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Física
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d'introduir una vessant més conceptual en els estudis de Física. Per això, aprofitarem la història de la física quàntica per plantejar qüestions de fonaments de física que molts cops els estudiants no s'han fet i que considerem que s'haurien de fer: què és un electró? què és un fotó? és atomista la física moderna? és determinista la mecànica quàntica? A falta d'una assignatura de filosofia de la física en el currículum de la carrera, i a falta també de docència no reglada en aquest sentit, es tracta de fer reflexionar els alumnes d'últim any de carrera sobre els coneixements que han adquirit al llarg dels anys. El debat més enllà de les formalitats del càlcul és una activitat que els estudiants de física en general desconeixen i, també en general, agraeixen. Amb la pàgina que projectem, a més de proporcionar material de discussió per a l'aula, volem obrir un camp en general desconegut per l'alumne: els fonaments i la filosofia de la física. El fet d'incloure aquest projecte en una assignatura principalment experimental pensem que lluny de ser un problema, representa un alicient extra, doncs en experiències anteriors hem pogut comprovar com les discussions conceptuals esdevenen més fecundes en incloure la descripció i anàlisi dels experiments directament relacionats amb allò que es qüestiona.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T03
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Donat que l'objectiu és incidir en l'interès dels estudiants en els fonaments conceptuals de la física, es pot confeccionar un qüestionari amb enunciats del tipus verdader/fals per veure fins a quin punt s'ha despertat aquest interès. De totes formes, el principal ús de la pàgina a dissenyar haurà satisfet les expectatives si els estudiants hi accedeixen en algun moment al llarg del curs. Per això el més adient sembla que pot ser incloure-hi mesuradors de visites. D'aquesta manera podrem estimar fins a quin punt els hi ha sigut una eina útil.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

En el cas del qüestionari, es podria fer una comparativa amb un qüestionari fet a l'inici del curs. En el cas dels mesuradors de visites, es podria estudiar fins a quin punt l'interès dels estudiants ha evolucionat a partir de l'evolució del nombre de visites. Seria esperable que, si s'ha aconseguit estimular o intensificar la curiositat dels estudiants en els temes proposats, el grau d'accés a la pàgina amb els recursos posats a la seva disposició ha d'augmentar al llarg del curs.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

La pròpia pàgina we dissenyada ha de permetre recollir les dades que es faran anar per a l'avaluació. Tant el qüestionari com els mesuradors formaran part del funcionament de la pàgina.

 

Construir i gestionar una pàgina web que aglutini diversos recursos en xarxa sobre la Història de la Física Quàntica. Aquests recursos han d'estar enfocats especialment a la discussió dels fonaments i interpretació de la Mecànica Quàntica. La pàgina a dissenyar estarà principalment dedicada als estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, però, almenys en part, també estarà oberta a l'ús públic general, per donar visiblitat a la feina que es fa en aquest àmbit a la nostra Universitat. La tasca principal serà duta a terme a l'aula, en format de debat i classe magistral. L'eina informàtica ha de proveir els estudiants de material bilbiogràfic per enriquir les discussions i per possibilitar i facilitar la implantació de l'interès en els fonaments conceptuals de la física.