Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Nova estratègia de treball col·laboratiu

Coordinació: 
Solé Català, Marina
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Ciències Polítiques i de l'Administració
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Considerant tot l'exposat en els apartats precedents, i com a resultat de l'aplicació d'una metodologia basada en els plantejaments exposats en el curs de formació referit, el PID que se sol·licita pretén assolir els objectius següents: Millorar la taxa de rendiment respecte de cursos anteriors. Millorar les dinàmiques de treball en equip. Conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat respecte de la metodologia utilitzada. Definir possibles millores en el plantejament metodològic, en cas que es decideixi continuar aplicant la metodologia en propers cursos. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/026
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació del projecte es projectarà sobre els quatre objectius establerts: 1) Millorar la taxa de rendiment respecte de cursos anteriors Indicadors d'avaluació: Taxa de rendiment assolida (aptes/n. de matriculats). A banda de la taxa, es pot comprovar igualment si les qualificacions del estudiants que superen l'assignatura han millorat respecte de cursos anteriors. També es pot mirar si hi ha hagut canvis respecte de la taxa de no presentats. Evidències: Actes de l'assignatura 2) Millorar les dinàmiques de treball en equip Indicadors d'avaluació: Els que figuren a les rúbriques per avaluar el treball en equip, relatius al primer nivell (veure http://hdl.handle.net/2445/16265) Evidències: Les obtingudes amb les eines d'avaluació disponibles: check lists completades a partir de l'observació del docent a l'aula, qüestionaris d'autoavaluació, qüestionaris d'avaluació entre iguals, informes de grup. 3) Conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat respecte de la metodologia utilitzada Indicadors d'avaluació: Els que apareixen a les enquestes en línia gestionades per la UB per a l'avaluació de la docència, d'una banda, i els que apareixen al qüestionari per avaluar l'experiència de treball en equip, d'una altra. Respecte d'aquests darrers, els qüestionaris incorporen items relacionats amb l'organització del treball en equip i items relacionats amb la valoració que fan els estudiants del treball en equip i amb l’assoliment de la competència. Evidències: Resultats del qüestionari elaborat per valorar les experiències de treball en equip i resultats de les enquestes per a l'avaluació de la docència. En relació a aquestes darreres es farà el possible per incrementar l'índex de resposta respecte de cursos anteriors, ja que en el passat aquest índex ha estat el 12% en el curs 2012-2013 i gairebé el 11% en el curs 2011-2012, essent per tant els resultats poc significatius. 4) Definir possibles millores en el plantejament metodològic, en cas que es decideixi continuar aplicant la metodologia en propers cursos Indicadors d'avaluació: Elaboració de les conclusions derivades del projecte respecte de la conveniència de continuar l'experiència en el curs 2014-2015 i propostes de canvi que es consideri convenient incorporar, si escau. Evidències: Apartat corresponent en l'informe de tancament del projecte.

Grup d'innovació docent: 
GIDC_GAP