Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació)

Coordinació: 
Patxot Cardoner, Concepció
Participants: 
Fernando Sánchez Losada, Marta Arespa, Marc Teignier , Vahagn Jerbashian, Kristian Estevez, F. Xavier Raurich Puigdevall
Departament: 
Departament de Teoria Econòmica
Ensenyament/s: 
Economia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general es afavorir l’assimilació dels models macroeconòmics per part dels alumnes, mostrant la seva connexió amb la realitat. En la pràctica, un cop compartits els materials docents disponibles, es tracta de desenvolupar noves pràctiques emprant tècniques docents més interactives, que afavoreixin l’auto aprenentatge. La millorar de la qualitat de les sessions pràctiques busca millorar la comprensió de les sessions teòriques. Un objectiu pràctic molt concret es la realització de pràctiques de cerca i anàlisi de dades relacionades amb els conceptes i models estudiats a classe. D’aquesta manera ens proposem assegurar que els estudiats prenen contacte amb les bases de dades, i assimilen  les qüestions macroeconòmiques principals al llarg de totes les assignatures de macroeconomia.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

La col·laboració del tècnic de suport permetrà no només elaborar nous materials sinó també fer el seguiment de la seva utilització i de la valoració per part dels estudiants i dels professors involucrats en el projecte.