Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi

Coordinació: 
Jaume Giménez Farreras
Participants: 
Ramon Companyó Beltrán , Montserrat Cruells Cadevall , Núria Escaja Sánchez, Javier Fernández González , José Antonio Garrido Ponce , Montserrat Llauradó Tarragó , Antoni Roca Vallmajor , Laura Rodríguez Raurell , Mª Lluïsa Sagrista Gratovil
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química
Ensenyament/s: 
Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d’arrodonir els objectius que ja s’havien proposat en l’anterior projecte:

Formar els alumnes en el procés de realització d’auditories de les pràctiques de laboratori dins del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat de la Facultat de Química.

Desenvolupar les competències transversals dels alumnes relacionades amb la preparació i realització de les auditories del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, i que ja s’han detallat en la descripció del projecte.

Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la informació obtinguda a través de les auditories.

Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els resultats del projecte estan relacionats amb: Tota la documentació relacionada amb els indicadors. Millora en las competències transversals dels estudiants, tal i com s’ha posat de manifest en la redacció dels diferents apartats d’aquest projecte. Introducció dels estudiants en el coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat. Detectar les possibles deficiències en les pràctiques relacionades amb els aspectes físics dels laboratoris però també en els aspectes organitzatius i, per tant, tenir un millor coneixement del funcionament dels laboratoris de pràctiques i poder proposar mesures que permetin la seva millora.   L’assoliment de competències per part de l’alumnat implicat es copsa mitjançant les sessions de formació, les enquestes corresponents i la interacció personal a l’hora de desenvolupar les auditories.

Grup d'innovació docent: 
INQUMASE