Evidències del projecte finalitzat a Informe final

L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts

Coordinació: 
Figueras Ferrer, Eva
Participants: 
Mar Redondo Arolas, Joan Valle Martí, Bibiana Crespo Martín, Salvador García Fortes, Jorge Gratacós Roig, Anna Nualart Torroja, Marina Mascarella Vilageliu, Miquel Planas Rosselló
Departament: 
Departament de Pintura
Ensenyament/s: 
Grau en Belles Arts
Ensenyament/s: 
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu en aquesta fase del projecte és incorporar la competència transversal Treball en Equip en les assignatures dels membres implicats en el GIDC. El grup està format per membres dels diferents departaments  amb la finalitat que la incorporació de les competències transversals s'apliquin a tots els ensenyaments de la Facultat.  A la Primavera del curs 2013-14 està prevista la organització d'una jornada o seminari a la Facultat per donar a conèixer el projecte i intentar crear sinèrgies per poder aplicar la competència de forma progressiva a BBAA.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/006
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Implementar les rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip als grups implicats a la prova pilot.

Grup d'innovació docent: 
ARTINNOVA