Evidències del projecte finalitzat a Informe final

La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències

Coordinació: 
Sancho i Planas,Marta
Participants: 
Maria Solé Sala
Ensenyament/s: 
Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El model d'avaluació continuada i la dinàmica de l'àula que proposem incideix directament en la forma d'adquirir coneixement per part dels estudianst, és a dir en el seu procés d'aprenentatge. Els objectius que volim assolir els podem concretar en una sèrie de millores que sintetitzem en els punts següents:

Coneixement de les fonts històriques i arqueològiques amb les que es poden abordar recerques sobre el tema de l’assignatura

Capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts per tal d’assolir uns objectius de coneixement concrets

Desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts diverses

Pràctica de l’expressió oral i del debat científic, amb la correcta utilització de la terminologia específica de la matèria

Capacitat de síntesi en la realització de les evidències corresponents a cada un dels processos d’aprenentatge realitzats Iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades per la professora, relacionades amb els temes tractats

Per aconseguir-ho organitzem la dinàmica de treball en un seguit de fitxes associades a unes tasques i a uns temes.

El material que proposem treballar i la seva discussió a l'aula, genera unes evidències que els estudianst han de saber organitzar en la seva carpeta docent.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/033
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació completa del curs no es limita a l’elaboració de la carpeta docent. Així mateix estem interessades en realitzar una avaluació del funcionament del curs per tal d’introduir millores en el futur. Establim i definim, doncs, aquests dos nivells: Model d’avaluació dels aprenentatges: Carpeta docent i altres activitats avaluables: Carpeta docent (55%) Participació en els debats i activitats realitzades a l’aula (10%) Qüestionaris autoavaluatius sobre els aspectes bàsics del temari (20%) Exposició oral d’un dels aspectes treballats durant el curs (15%) Avaluació del model de funcionament de l’assignatura: En aquest aspecte tenim previstes diverses accions encaminades propiciar la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge per part dels estudiants,  valorar l’acceptació per part de l’alumnat i analitzar els resultats de cara a introduir millores per part del professorat. Els mecanismes que proposem són: A final de curs es demana als estudiants que s’autoavaluin amb nota i que la justifiquin També es demana als estudiants que respongui una enquesta de satisfacció sobre el model d’avaluació[1] La professora avalua als estudiants i analitza els comentaris d’autoavaluació i l’enquesta per tal d’introduir canvis en el següent curs. Es tindran en compte altres indicadors com la taxa d’abandonament, la participació mitjana al campus i el nombre de sol·licitud d’avaluació única.     [1] Podeu veure l’enquesta en els fitxers adjunts

Grup d'innovació docent: 
CTAEDIUM