L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom

Coordinació: 
PEREZ MARIN, ANA MARIA
Participants: 
ALCAÑIZ ZANON, MANUELA
Participants: 
ALEMANY LEIRA, RAMON JOSE
Participants: 
AYUSO GUTIERREZ, M. MERCEDES
Participants: 
BERMUDEZ MORATA, LLUIS BERMUDEZ
Participants: 
BOLANCE LOSILLA, CATALINA
Participants: 
GUILLEN ESTANY, MONTSERRAT
Participants: 
CHULIA SOLER, HELENA
Participants: 
LOPEZ TAMAYO, JORGE
Participants: 
RIERA I PRUNERA, MARIA CARME
Participants: 
ANTOLINO PRIETO, MARIA CARME
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Grau d'Estadística
Ensenyament/s: 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Màster en Estadística e Investigació Operativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Ens plantegem dos objectius principals:

Objectiu 1: Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes d’estadística, acció prioritària atesos els elevats índexs d’abandonament i suspensos. Esperem millorar les qualificacions en assignatures de contingut estadístic i contribuir a reduir les taxes d’abandonament dels estudis.

Objectiu 2: Promoure un canvi envers l’actitud dels alumnes en relació al temps de classe i a l’aprenentatge autònom, de manera que prenguin consciència de que si es preparen prèviament el tema treuen molta més utilitat de la seva assistència a les classes.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/020