L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre

Coordinació: 
Mauri Majós, Teresa
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil , Mestre d'Educació Primària , Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària (doble titulació)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'actuació d'innovació que es presenta, partint de les experiències prèvies dels dos cursos acadèmics anteriors, té com objectius: - Redissenyar i sistematitzar una proposta docent vertebrada entorn del treball amb qüestionaris, que completi el sistema d’avaluació continua i reguladora (formativa i formadora) de les assignatures de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària i  de la doble titulació de Mestre d'Infantil i Primària. - Redissenyar el sistema de feedback automàtic formatiu dels qüestionaris. - Posar en marxa una proposta docent que integri l’ús dels qüestionaris com a suport a una pràctica autoreguladora de l’aprenentatge. - Valorar la incidència de l'ús dels qüestionaris en l'aprenentatge dels continguts, en la millora de la competència autoreguladora i el grau de satisfacció dels estudiants i dels professors de l'ús dels qüestionaris com una eina autoreguladora de l'aprenentatge.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/046
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

-Taxes elevades d’èxit dels estudiants dels diferents grups classe de les assignatures en el qüestionari final d’avaluació sumativa del Bloc. -Taxes elevades de satisfacció dels estudiants per la seva participació en la innovació. -Taxes elevades de participació continuada (obtingudes a partir dels logs de participació en la resolució dels qüestionaris online). -Valoració positiva de l’experiència per part dels estudiants pel que fa a: (i) la millora de l’autoregulació progressivament més autònoma (ii) les comunicacions dels seus punts fort i febles en relació a l’autoregulació per part del professorat individualment i en grup-classe. -Canvis en la valoració de l’avaluació formativa i sumativa com suport a l’aprenentatge autoregulat.  

Grup d'innovació docent: 
GIDPE2000