Evidències del projecte finalitzat a Informe final

L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort

Coordinació: 
Arnau Raventós,Lídia
Participants: 
M.Esperança Ginebra Molins
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Civil
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Contribuir a la formació transversal, no fragmentada del dret civil, oferint a l’alumne una visió de conjunt de la matèria defugint de l’ensenyament compartimentat en 4 cursos desconnectats.

Propiciar l’estudi del Dret civil des del cas real.

Fomentar l’aprenentatge professionalitzador i col·laboratiu.

Potenciar l’aprenentatge per simulacions amb assumpció de rols.

Implementar l’avaluació per rúbriques en el Treball de Fi de Grau.

Disseny detallat de rúbriques per facilitar la valoració dels TFG.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/008
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

a) Taller de Dret successori: avaluació continuada tenint en compte la metodologia corresponent a aquesta actuació, abans exposada. b) TFG: avaluació segons el sistema de rúbriques.

Grup d'innovació docent: 
GRUPIASC