INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ

Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L. Mariño Hernández, M. Pilar Modamio Charles, Cecilia Fernández Lastra, Antonio J. Braza Reyes, Eric Miguez Díez, Héctor Ruiz Loscertales, Gonzalo Tobaruela Martínez
Departament: 
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte té com a objectiu determinar si la intervenció realitzada (modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge) augmenta el grau de consecució de l'objectiu d'adquisició de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia, donant resposta als reptes futurs de la professió farmacèutica amb relació a la implementació de serveis professionals farmacèutics, com és el dels Sistemes Personalitzats de Dosificació. Aquest objectiu s’emmarca dins de les línies d’innovació docent del grup i, en concret, en les que es refereixen a: Aprenentatge professionalitzador: PNT (Procediment Normalitzat de Treball) Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge col.laboratiu. Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge autònom i PBL, Casos i Simulacions. Aprenentatge en entorns virtuals: Open Educational Resources.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/022
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’alumnat implicat ha de ser capaç de desenvolupar competències amb relació al servei professional farmacèutic del Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD), considerant que: és una activitat que millora el procés d'ús dels medicaments, sent un mecanisme d'ajuda per optimitzar l'adherència als tractaments i, per tant, els resultats en salut dels pacients. la participació en col·laboració amb l'equip de salut i la coordinació dels diferents serveis assistencials, la qual cosa redunda en benefici del pacient. sent un servei universal des de la voluntarietat del pacient, sempre que compleixin uns requisits mínims recollits en els PNT o bones pràctiques. s’ha de comprometre a complir amb la legislació relativa a la Protecció de Dades Personals, s’ha d’informar i aclarir qualsevol dubte al pacient, així com advertir al pacient davant qualsevol eventualitat. Amb relació a les competències incloses en el pla docent de l’assignatura, tals com: Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) (competència transversal). Desenvolupar habilitats de comunicació i d'informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris (competència transversal). Intervenir en les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari, amb una visió integral i multiprofessional del procés de salut (competència específica). Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris (competència específica). Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, com també participar en les activitats de Farmacovigilància (competència específica). Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, d'acord amb el cicle d'atenció farmacèutica (competència específica). Oferir consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, com també en l'àmbit nutricional i alimentari, als establiments als quals es presti servei.

Grup d'innovació docent: 
FARCLINAF