Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe

Coordinació: 
Pujola Font, Joan Tomas
Participants: 
Vicenta Gonzalez Argüello, Rosa Sayos Santigosa, Elisabet Costa Gimenez, M. Nuria Sanchez Quintana, Ainhoa Antunez Piedra, Miguel Mateo Ruiz, M.Del Carmen Ferriz Martinez, Natalia Fullana Rivera, Agnes Rius Escude, Maria Dolors Font Rotches, Gloria Bordons De Porrata-Doria, Raul Espartaco Alfonso Lozano, Francina Torras Compte, Jaume Batlle Rodriguez, Vanesa Gemma Toquero Ramos, Maria Del Mar Suarez Vilagran, Begoña Montmany Molina
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Primària

Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Descripció:

Limitar les actuacions d'ensenyament-aprenentatge a l'espai físic de l'aula és una cosa que deixa de tenir sentit des del moment en què tots disposem d'espais virtuals d'aprenentatge, ja siguin institucionals i d'ús tancat (Moodle, Mahara, Mydocumenta, Wix, etc .) o de tipus obert i social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.). És per això que s'ha de prendre consciència de l'ús que els futurs mestres fan de les xarxes socials i del pes que aquestes xarxes tenen en el nostre món, per crear espais en els quals ampliar la comunicació, la participació i la col·laboració entre els estudiants amb la finalitat de promoure noves situacions que propiciïn l'aprenentatge.

Els nous espais de comunicació afavoreixen la trobada entre individus que tenen uns objectius comuns i que a través de la interacció poden desenvolupar activitats conjuntes de forma col·laborativa per aconseguir aquests objectius. Així, els nostres alumnes no tenen per què limitar-se a la interacció entre els companys del seu mateix grup-classe per poder dur a terme activitats d'aprenentatge que els ajudin en la seva formació. Aquesta forma de procedir, de buscar i agrupar-se segons interessos de formació comuns, es dóna de manera natural i es concreta en el que es coneix com a comunitats d'aprenentatge.

Si entenem que una comunitat d'aprenentatge és “aquella agrupació de persones que s’organitza per construir un projecte educatiu i cultural propi i involucrar-s’hi, i que aprèn a través del treball cooperatiu i solidari; és a dir, a través d’un model de formació més obert, participatiu i flexible que els models més tradicionals. O, dit d’una forma més senzilla, és aquell grup de persones que aprèn conjuntament, utilitzant eines comunes en un mateix entorn. (Traduït de Gairín 2006, p. 44), és important que els nostres alumnes coneguin i explorin les possibilitats que una comunitat d'aprenentatge els pot aportar en el desenvolupament de la seva autonomia i en l’adquisició de la competència d'aprendre a aprendre,

Objectius:

En l’actual projecte ens proposem:

 • impulsar la interacció entre alumnes de diversos grups d’una assignatura, a partir de la creació d’equips de treball amb interessos i necessitats de formació comunes;
 • desenvolupar  la competència comunicativa en català, castellà i anglès dels estudiants mitjançant la realització d’activitats col·laboratives que van més enllà del grup classe;
 • crear comunitats d'aprenentatge que ofereixen a l’estudiant espais on pugui interactuar amb els companys i posar en pràctica les seves habilitats comunicatives;
 • desvetllar en els estudiants una actitud favorable a treballar col·laborativament com a estratègia per millorar el seu aprenentatge i avançar cap a l’autonomia;
 • propiciar el desenvolupament de la competència plurilingüe a través de la implementació d’activitats col·laboratives que maximitzin els aspectes comuns i diferencials entre les diverses llengües;
 • fomentar el desenvolupament de la competència comunicativa digital mitjançant pràctiques que incorporin l’ús del portafolis electrònic, de dispositius mòbils i de les xarxes socials.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/050
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

El projecte ha de servir per aconseguir que els estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària s’organitzin en comunitats d’aprenentatge per desenvolupar, a través del treball col·laboratiu i la interacció entre ells, la competència plurilingüe; és a dir, el desplegament de les habilitats lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglesa.

Igualment, l’ús del portafolis electrònic ha de facilitar a l’estudiant la reflexió sobre l’aprenentatge portat a terme i afavorir la seva autonomia com a aprenent, així com el desenvolupament de la seva competència digital a partir del treball dels dispositius mòbils

Es preveu mesurar l'assoliment dels objectius previstos mitjançant els següents indicadors:

 • Impacte que les activitats col·laboratives inter i intra llengües dissenyades en les diferents assignatures han tingut en el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Satisfacció d’estudiants i professors sobre les experiències de treball en comunitats d’aprenentatge.
 • Increment de la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge que condueix cap a l’autonomia de l’aprenent
 • Efectes que l’ús del portafolis electrònic i dels dispositus mòbils han tingut en el desenvolupament de la competència digital.
Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Les evidències que mostraran l’assoliment dels objectius que el projecte pretén estan contingudes en els següents instruments:

 • Qüestionari de satisfacció d'estudiants sobre les experiències de treball en les comunitats d’aprenentatge
 • Qüestionari de satisfacció del professorat sobre l’experència d’innovació portada a terme
 • Index de rendiment de les assignatures implicades en la innovació
 • Reflexions extretes dels portafolis dels estudiants sobre els processos realitzats en les activitats col·laboratives en les corresponents comunitats d'aprenentatge
 • Informe col·lectiu que expliqui el procés dut a terme en el grup de treball, en el qual es plasmin les incidències que s’hagin pogut produir, les negociacions portades a terme i les solucions que s’han adoptat.
Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Les dades es recolliran en les evidències esmentades anteriorment durant el procés d’implementació indicat en el cronograma:

Els qüestionaris, tant dels alumnes com dels professors, es passaran al final dels semestres en què estan programades les assignatures que participen en aquest projecte d’innovació;

Els informes col·lectius, les mostres de les produccions dels estudiants i les seves reflexions sobre el procés d’aprenentatge es recolliran digitalment en els portafolis elaborats en les plataformes digitals usades (Mahara, MyDocumenta, Wix)

 

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB