Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social

Coordinació: 
Ibarz Gelabert, Jordi
Participants: 
Núria Prat Bau, Antoni Vives Riera, Montserrat Yepes Baldó
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història Contemporània
Departament: 
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius principals que preten abordar aquest projecte d'innovació docent són: a/ Millorar la qualitat d’algun dels outputs avaluatitus que es demanen durant el curs en les assignatures on s'ha d'aplicar b/ Ajudar a superar la tradicional recança a emetre judicis entre iguals per part de l’alumnat c/  Reforçar la  bases col·laboratives pel domini de la competència del treball en equip.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/029
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una eina principal en l'avaluació dels resultats serà la comparació dels resultats obtinguts pels alumnes participants en aquesta experiència i els resultats obtinguts en cursos anteriors on es van realitzar el mateix tipus d'activitats però sense que s'apliqués aquesta metodologia. Caldrà tenir en compte que l'avaluació d'aquesta experiència estarà condicionada a l'aplicació simultània de la rúbrica per desenvolupar i avaluar la competència de pensament analític. Això significa que intervenen alhora dos variables diferents que influiran en els resultats de l'avaluació. No obstant, l'eina de procediment que estem introduïnt, permet visualitzar una millora, si s'escau, en la forma en que l'alumnat apren.

Grup d'innovació docent: 
Trans@net