INQUMASE

Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química

Aquest grup d’innovació docent va néixer a partir del Comitè de la Qualitat de la Facultat de Química, el qual es va crear l’any 1996. L’objectiu del Comitè va ser, en el seu moment, posar en marxa un sistema de gestió de la qualitat dels laboratoris de pràctiques.

El GIDC ha continuat treballant en aquesta línia però, recentment, s’ha ampliat la perspectiva i ara l’objectiu es centra en laimplementació d’un sistema integrat de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball en els laboratoris docents de la Facultat de Química de la UB. Actualment, tots els graus tenen ja el seu propi sistema de gestió de la qualitat però la implementació d’un sistema de gestió integrat representa un pas més perquè abasta no solament els aspectes de qualitat sinó també els de medi ambient i seguretat, molt importants en la gestió actual de les organitzacions però malauradament menys conegudes en els àmbits acadèmics universitaris. Val a dir que aquesta implementació s’hauria de fer de forma integrada, per tal de reduir al màxim la gestió de documentació i el temps de dedicació, i basant-se en les normes internacionals com la norma ISO 9001 (gestió de la qualitat), la norma ISO 14001 (gestió mediambiental) i la OHSAS 18001 (gestió de la seguretat i salut laboral).

És obvi que, com a grup d’innovació docent, les tasques a desenvolupar han d’anar relacionades amb una millor formació dels estudiants. En aquest context, els objectius de cara als estudiants són els següents:

  • Formar els estudiants en els sistemes integrats de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat, incloent l’assimilació de les responsabilitats i implicacions que comporten els sistemes de gestió.
  • Procurar que els estudiants adquireixin consciència d’allò que significa la millora contínua, que és la finalitat última i una de les raons de ser de qualsevol sistema de gestió, i que suposa un valor afegit en la seva formació professional i competencial.
  • Procurar que els estudiants desenvolupin competències transversals relacionades amb la implementació d’aquests sistemes de gestió i que estan relacionades amb l’ètica, la capacitat de diàleg, l’assertivitat, la flexibilitat, el sentit de la responsabilitat, la capacitat de lideratge, capacitat de negociació, el treball en equip, l’esperit crític, la creativitat, la comprensió de les postures dels altres, la capacitat d’anàlisi, la capacitat d’expressió i comunicació oral i escrita, l’anàlisi i la interpretació de dades, etc.
  • Fomentar la consciència dels estudiants a l’hora de valorar la qualitat, el respecte al medi ambient i el treball segur com a valors indispensables en qualsevol tasca que desenvolupin al llarg del seu futur professional. Integrar la dinàmica dels sistemes de gestió de qualitat, seguretat i medi ambient en la seva formació, essent una molt bona eina de cara al seu futur professional.
  • Fomentar en els estudiants una major comprensió i integració de tota la feina que desenvolupen mentre fan les pràctiques de laboratori i en altres assignatures en les quals s’imparteixen matèries relacionades amb la implementació de sistemes de gestió integrats.
  • Millorar la gestió de les pràctiques de laboratori a partir de la nova informació obtinguda amb la implementació dels sistemes de gestió integrats.
  • Copsar el grau d’assoliment i comprensió de les tasques realitzades per part de totes les parts implicades en el procés (estudiants, PDI i PAS).

 

Coordinació: 
Giménez Farreras, Jaume
Membres del grup: 
Montserrat Cruells Cadevall
Núria Escaja Sánchez
Javier Fernández González
José Antonio Garrido Ponce
Montserrat Llauradó Tarragó
Antoni Roca Vallmajor
Laura Rodríguez Raurell
Mª Lluïsa Sagristà Gratovil
Carme Navarro Aragay
Josep Oriol Bernad Marcos
Carla Salomé Escobar Arias
Pol Barcelona Pons
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/081
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

Projectes del Grup