Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals

Coordinació: 
Garcia Asensio, M. Angeles
Participants: 
Jorge Franganillo Fernández, Lydia Sánchez Gómez, Paula Ortiz Álvarez, Carlos Aguilar Paredes, Anna Marquès Emo, Estrella Montolío Durán, Fernando Polanco Martínez, Anna López Samaniego, Irene Yúfera Gómez, Ainhoa Antúnez Piedra, Sandra Rius Cruz, Javier Sanz Aznar, Maria del Mar Forment Fernández, Jaume Elies Vilaseca Corderoure, Sergio Villanueva Balsega, Lucía Jiménez Iglesias
Ensenyament/s: 
Comunicació Audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El grau de Comunicació Audiovisual, implantat des del curs 2012-2013 a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, és permeable a les necessitats de la societat actual. L’enorme evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l’orientació cap a un tipus treball cada cop més col·laboratiu i interdisciplinar, la persecució de projectes competitius dins d’una economia globalitzada, la mobilitat professional, han portat noves exigències professionalitzadores i una sensibilitat de la comunitat universitària per facilitar la inserció professional dels estudiants un cop titulats.

En aquest context, i amb mires a la indústria audiovisual i a una formació que també vol ser professionalitzadora, els docents del grau de Comunicació Audiovisual constatem la necessitat cada cop més manifesta de formar els estudiants en tècniques de comunicació persuasiva i especialitzada que els permetin defensar les seves propostes audiovisuals en contextos competitius, així com de treballar en eines i estratègies que potenciïn les seves capacitats de comunicació i venda, i que facilitin que els seus projectes i ells mateixos com a professionals en formació o ja amb una formació universitària siguin visibles a ulls de la indústria audiovisual.

En aquest sentit, la Universitat de Barcelona, mitjançant el seu grau de Comunicació Audiovisual, participa, per exemple, des de 2015, en el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, que al desembre de 2016 celebrarà la seva segona edició. Es tracta d’una iniciativa pionera nascuda de l’acord entre el Clúster Audiovisual de Catalunya i 13 universitats catalanes amb grau de Comuniciació Audiovisual. El Clúster és el lobby format per empresaris de productores, distribuidores i altres companyies del sector audiovisual: es tracta dels decisionmakers de la indústria audiovisual catalana actual. En aquest punt de trobada anual entre estudiants universitaris de grau i de màster que estan desenvolupant projectes audiovisuals i professionals representants del sector audiovisual, els estudiants disposen de 7 minuts per presentar el seu projecte (amb un clip audiovisual obligatori), i els professionals, de 7 minuts per fer comentaris i preguntes, seguint el model del pitch professional: el pitch és la tècnica habitual a mercats, fòrums i trobades internacionals amb la qual els productors proposen els seus projectes a decisionmakers de la indústria, representants de possibles coproductores, cadenes de tlevisió, distribuidores i altres ens públics i privats. Els professionals escullen els projectes competitius ben defensats per orientar-los i ajudar-los en el desenvolupament i en el finançament dins la indústria.

La participació en iniciatives com la descrita ha afegit un esperó més en la motivació dels estudiants per demanar una formació acadèmica sòlida que no perdi de vista el vessant professionalitzador, i els ha animat a presentar les seves propostes a espais, com els festivals DocsBarcelona (secció Doc-U) o Filmets, pensats perquè també els estudiants defensin els seus projectes o donin a conèixer les seves produccions audiovisuals. Al mateix temps, ha intensificat la reflexió didàctica dels docents sobre la necessitat de desenvolupar estratègies formatives específiques per treballar les habilitats persuasives i de creació d’una imatge pública, professional i convincent, per part dels estudiants formats en el grau. És en aquest sentit que vol incidir el projecte d'innovació que proposem.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/026
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Els indicadors d'avaluació que considerem en aquest projecte són els següents:

1. Nombre de pitches professionals observats pels professors implicats en aquest projecte, a fi d'identificar bones pràctiques de comunicació persuasiva.

2. Nombre de documents elaborats en el si del projecte d'innovació, que recullin bones pràctiques de comunicació persuasiva.

3. Nombre d'acadèmics (professors del grau o professors d'altres graus, facultats o universitats), de professionals de la indústria audiovisual i d'estudiants participants en el desenvolupament del projecte (focus group, valoració de la rúbrica, implementació de la rúbrica en pitches acadèmics, introducció de la rúbrica en assignatures, participació en el DAFO, creació d'espais web): percentatge d'agents participants sobre la població convidada a participar.

4. Grau de satisfacció dels agents implicats (acadèmics, professionals, estudiants) sobre la seva participació en el projecte i sobre els documents/recursos resultants del projecte.

5. Trasferència i aprofitament de recursos per desenvolupar-los en assignatures del grau: nombre de recursos (documents, rúbrica, etc.) introduïts a les assignatures del grau.

6. Nombre de webs personals creades pels estudiants, destinades a la projecció professional.

7. Rendiment acadèmic dels estudiants.

8. Nombre de visites rebudes al portal de Comunicació Audiovisual, i durada de les visites.

9. Nombre d'interaccions registrades al portal de Comunicació Audiovisual.

10. Nombre de projectes presentats en pitches o festivals.

 

 

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

El projecte preveu diferents instruments per obtenir dades sobre els indicadors:

1. Registre de les variables quantificables, mitjançant el recurs a la graella elaborada ad hoc. Aquest registre servirà per als indicadors 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.  Qüestionari i/o entrevista per observar el grau de satisfacció dels agents participants en el projecte (indicador 4).

3. Eina analítica web (Google Analytics: la facultat en disposat), per recollir els valors de les variables nombre de visites, nombre de pàgines vistes i durada de les visites.

 

 

 

 

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El projecte desenvoluparà procediments d'anàlisi quantitativa i qualitativa. Les dades que quedaran recollides a la graella es registraran en finalitzar cadascun dels dos anys en què es desenvoluparà el projecte, per ser sotmeses a anàlisi (comparativa), interpretació i valoració; també les possibles entrevistes es sometran a anàlisi qualitativa. El qüestionari aplicarà l'Escala de Likert.

Comptem també amb la col·laboració del deganat, que segueix un registre de la participació dels estudiants en festivals i en el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria. Cap d'estudis també disposa de dades sobre el rendiment acadèmic dels estudiants.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte ha de garantir satisfer els següents objectius específics:

1. Desenvolupar un procés d’identificació de les estratègies i dels mecanismes lingüístics i no lingüístics de persuasió que requereix la defensa d’un projecte audiovisual en contextos professionals competitius.
2. Establir un conjunt de criteris i estratègies que ajudin els estudiants a identificar i projectar els seus trets diferencials dins el seu entorn professiona,l i a millorar la seva imatge i el seu posicionament professional.
3. Dissenyar, implementar, avaluar i validar una rúbrica com a eina de valoració i de mesura de les capacitats de comunicació persuasiva, que sigui d’ús en les assignatures i que s’adeqüi als requeriments del mercat laboral. La rúbrica haurà de proporcionar una descripció detallada del que constitueixen els nivells de rendiment acceptables i no acceptables, i haurà de facilitar la implicació de l'alumnat en el procés d'avaluació per promoure la serva autoregulació i la seva autonomia per assolir els objectius proposats.
4. A partir de la rúbrica, realitzar el DAFO de les habilitats comunicatives persuasives que desenvolupen els estudiants de Comunicació Audiovisual en situació de defensa d’un projecte audiovisual en contextos acadèmics i no acadèmics, per tal de poder incidir en futures planificacions docents de les assignatures.
5. Habilitar un espai-web atractiu per als professionals de la indústria audiovisual i per la comunitat acadèmica, on els estudiants tinguin l’oportunitat de projectar la seva imatge professional mostrant els seus projectes audiovisuals: un who is who d'estudiants per tal que adquireixin visibilitat, amb accés als professionals de la indústria audiovisual i de la comunitat acadèmica.