Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos.

Coordinació: 
Campanera Alsina, Josep Maria
Participants: 
Axel Bindon-Chanal Badia (Professor associat), Jordi Borrell Hernandez (Professor Titular), Ma. Victòria Girona Brumos (Catedràtica d’Universitat), M. Antònia Egea Gras (Professora Titular)
Departament: 
Departament de Fisicoquímica
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

2) per a la comprensió i l’aprenentatge del concepte de quantització de l’energia i fonament de l’espectroscòpia. L’aplicació s’ha de poder visualitzar correctament des de qualsevol dispositiu web (PC, portàtils, tauletes i mòbils). Aquest objectiu es relaciona amb dues de les competències adoptades a l’assignatura: Capacitat d’aprendre a aprendre (Competència transversal a Farmàcia), Capacitat d'avaluar les tècniques instrumentals (Competència pròpia de l’assignatura) 

2a) Objectiu general i competències. Implementar l’ús docent de l’aplicació web interactiva ESPECTRE (http://glimmer.rstudio.com/campa/espectre)

2b) Objectiu dels alumnes. 

2b1) Comprendre l’origen de la quantització de l’energia i de l’espectroscòpia. Aquest concepte és fonamental per la interpretació i aplicació dels espectres en el camp de la determinació estructural. Conceptes a treballar: -Equació d’Schrödinger (Unitats d’energia/ factor energètic i factor de quantització, ). - Les transicions (taules d’energia i el diagrama de Gotrian, poblament, regles de selecció en absorció i emissió, temperatura, la senyal relativa,  límit de detecció de la senyal) - Els espectres (eix d’abscisses i eix d’ordenades, aspecte real d’un espectre i resolució)

2b2) Crear espectres a partir d’una funció vinguda de la resolució de l’equació d’Schrödinger d’un sistema químic hipotètic.

2b3) Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge acceptant el seu rol de catalitzadores de l’aprenentatge.  

2c) Objectius del professorat. 2c1) Formar-se en la implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge (explorar les diferents vies d’implementació)

2c3) Avaluar l’impacte de la implementació en la motivació i l'aprenentatge del concepte de quantitzacio.

2c4) Recollir millores tècniques en l’aplicació per millorar l’aprenentatge i implementar-les l’any vinent.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/020
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

2b) Objectius de l’alumnat 2b1) Conceptes, Qüestionari i qüestions a l’examen 2b2) Habilitats, Qüestionari (percentatge d’ús) 2b3) Actituds, Qüestionaris (valoració sobre la motivació)   2c) Objectius del professorat 2c1) Formació personal, Reflexió inicial i final de l’experiència i avaluació de les enquestes. 2c2) Recollida evidències, Anàlisi de les enquestes d’avaluació 2c3) Millores tècniques, Llistat de millores tant dels professors com dels alumnes.