IDCCFFII

Innovació Docent Ciències Fisiològiques II

Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de CCFFII (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia).

Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE.

Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques i Podologia per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

Dotar els estudiants de Medicina d'eines per millorar la comunicació, empatia i la intel·ligència emocional en les relacions amb els pacients i equips mèdics.

Objectius de l'activitat del grup

Partint del concepte que la motivació és la base d'un bon aprenentatge, el nostre grup d'innovació té 3 objectius principals:

1. Impulsar metodologies d'aprenentatge actiu i autònom que impliquin una major participació per part de l'alumnat. 

2. Promoure l'aprenentatge significatiu mitjançant la integració de coneixements de diferents assignatures.

3. Proporcionar contextos reals, mitjançant la metodologia PBL i APS, on els estudiants puguin aplicar els seus coneixements i treballar competències transversals que afavoreixin la seva futura pràctica professional.

 

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

El nostre Departament va ser pioner en desenvolupar un projecte d'innovació per tal d'implementar l'avaluació continuada (2007PID-UB_41).

Després d'aquesta experiència, fa dos anys vam reactivar la innovació en el nostre Departament amb els dos projectes següents: 

1)Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), 2014PID-UB/028.

2)Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina, 2014PID-UB/066.

 

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys:

Continuació del projecte "Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)", 2014PID-UB/028, en l'assignatura de Teràpia Gènica i Molecular dels ensenyaments de Medicina i Odontologia.

Continuació del projecte "Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina". 2014PID-UB/066. 

Iniciar un projecte de mentoria i/o ensenyament entre iguals en l'assignatura Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics entre estudiants d'accessos acadèmics diversos.

Iniciar un projecte d'integració de les assignatures de Fisiologia, Bioquímica i Biofísica del primer curs de Podologia per tal de treballar de forma conjunta competències transversals i afavorir la integració de coneixements en un context professional.

Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Membres del grup: 
Anna Vidal Alabró
Helga Simon Molas
Santiago Ambrosio Vialé
Josefa Giménez Bonafé
Daniel Iglesias Serret
Jordi Bermúdez Mas
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/157
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques

Projectes del Grup

2014PID-UB/028
Manzano Cuesta, Anna
2015PID-UB/019
Vidal Alabró, Anna
2014PID-UB/066
Ambrosio Viale, Santiago
2015PID-UB/017
Manzano Cuesta, Anna