GRUPIASC

Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

L'objectiu principal del nostre grup es incorporar metodologies docents que permetin fer una transició a la docència funcional, per tal que l'alumne pogui mobilitzar els coneixements adquirits, pel tractament del seus pacients en la seva futura tasca assistencial. Per aquest motiu ens plantegem:

1.- Utilitzar metodologies de docència no presencial (e-Learning) que puguin complementar (i si es el cas substituir) les activitats d'aprenentatge presencials.

2.- Identificar avantatges i inconvenients que l'aplicació d'eLearning implicar per als alumnes i els professors

3.- Establir els requisits tant de coneixements com d'habiltats que els alumnes haurán d'haver incorporat per aprofitar els avantatges de l'eLearning

Coordinació: 
Sánchez González, Silvia
Membres del grup: 
Francisco Ciruela Alvarez
Josep Mª Arnau de Bolós
Antoni Vallano Ferraz
Laura Cuffí Chéliz
Lourdes Carbonell Bardera
Víctor Fernández Dueñas
Jordi Blanch Andreu
Alex Fernández Solanas
Jordi Delas Amat
Wilma Penzo Giacca
Departament: 
Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

Projectes del Grup

2014PID-UB/008
Arnau Raventós,Lídia
2014PID-UB/051
Sanchez Gonzalez, Silvia