GIDED

Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret

El GIDED té dos objectius principals. El primer consisteix en realitzar accions d’innovació docent que permetin, d’una banda, millorar la comprensió per part de l’alumnat dels continguts de les assignatures impartides pel professorat del grup (relacionades amb l’Economia en ensenyaments de la Facultat de Dret) i, d’altra banda, superar les proves existents. El segon objectiu és donar difusió als resultats obtinguts en entorns acadèmics relacionats amb la innovació docent. 

Respecte al primer objectiu, el grup vol continuar i ampliar les accions d’innovació docent, ja realitzades per diversos dels seus membres, centrades en facilitar l’adquisició de competències en economia. Cal tenir en compte que l’alumnat a qui els professors fan docència són estudiants d’ensenyaments de la Facultat de Dret, és a dir, alumnes, en general, amb coneixements d’economia, competències matemàtiques i motivació limitada envers aquestes assignatures. Aquestes accions tenen dues àrees de treball: la preparació de materials per a l’aprenentatge i la realització de tècniques d’autovaluació. Respecte als materials, els membres del grup ja han participat en l’elaboració d’apunts, lectures complementàries, vídeos i exercicis vinculats amb la realitat econòmica. Tots els materials han estat difosos mitjançant el MOODLE. Així mateix, el curs passat s’han preparat materials per fer estudis de casos al grau de Ciències Polítiques i de l’Administració (que es van desenvolupar a l’aula per part dels propis alumnes amb la guia del professor). En referència a l’avaluació, els professors han participat en iniciatives d’autoavaluació per a l’alumnat mitjançant el MOODLE. Totes aquestes accions s’han desenvolupat dins del marc de PIDs de la UB i han generat documents que difonen les experiències, com s’indica al següent apartat.

Respecte al segon objectiu, alguns membres del grup han participat en congressos internacionals d’innovació docent presentant comunicacions amb els principals resultats d’accions d’innovació docent realitzades en ensenyaments vinculats amb la Facultat de Dret en el marc de PIDs de la UB. A més, s’ha aconseguit publicar dues de les recerques realitzades en revistes acadèmiques d’innovació docent espanyoles.

En el futur immediat, el grup desitja realitzar dos tipus d’actuacions. D’una banda, aprofundir en l’aplicació d’iniciatives com les assenyalades anteriorment (sistemes d’autoavaluació, entrega de materials docents, elaboració d’exercicis d’autoaprenentatge i docència mitjançant l’estudi de casos) a assignatures i ensenyaments on encara no s’han realitzat aquest tipus d’accions d’innovació docent; d’altra banda, ampliar la tipologia d’accions en les següents línies: i) generació de fòrums de debat mitjançant el MOODLE (no només usar el fòrum con un sistema de tutories); ii) foment de la participació activa i grupal a l’aula (foment del debat, en especial el competitiu, i l’exposició oral); iii) foment del treball en equip i ús de les TIC mitjançant la preparació de podcast per part dels estudiants, en grup, seguint les indicacions de temari i format donades pel professorat; iv) publicació de materials docents a la col•lecció OMADO del Dipòsit digital de la UB.

Coordinació: 
Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol
Membres del grup: 
Esteve Oroval Planas
Jorge Calero Martínez
Álvaro Choi de Mendizábal
Mauro Mediavilla Bordalejo
María Gil Izquierdo
Josefa Boria Reverter
Departament: 
Departament d'Economia

Projectes del Grup

2014PID-UB/062
Calero Martinez, Jorge
2014PID-UB/035
Escardibul Ferra, Josep Oriol