GIDDCE

Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències
Objectius de l'activitat del grup

L'objectiu principal del projecte, que es pot considerar una continuació natural del que es va iniciar a la convocatòria PID-2012 (“Anàlisi descriptiva de l’ús que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre. Implicacions docents”),  és la de revertir una situació poc desitjable que el nostre grup d’innovació docent ha detectat en relació a l’ús que fa l’alumnat del campus virtual Moodle, i que consisteix en que un percentatge significatiu de les accions que es realitzen dins d’aquest campus són improductives des del punt de vista docent.

Per tal de millorar aquesta situació educativa, pretenem analitzar si un canvi en l’estructura del campus virtual Moodle suposa també una millora docent.

En aquest sentit, el projecte docent planteja realitzar una comparació entre grups-classe amb un disseny Moodle que inclogui una oferta innovadora i grups de control on el disseny Moodle sigui bàsicament un repositori d'informació.

Els objectius concrets a realitzar al perídode 2016-2018 són: 

- Recollir i depurar els registres automàtics de Moodle a les assignatures del grau de Mestre d'Educació Primària "Didàctica de la matèria l'energia i l'interacció" i "Aprenentatge i ensenyament de les ciències naturals", per tal d’analitzar l’ús que fa l’alumnat d’aquesta aula virtual, categoritzant les seves accions en obligatòries, fonamentals i accessòries. 

- Analitzar el comportament de l’alumnat davant eines fonamentals de Moodle, com ara els glossaris i els qüestionaris. En aquest sentit es pot visualitzar en quin moment al llarg del curs fan servir aquestes eines i com les fan servir. Per exemple fent entrades de definicions al glossari o senzillament visualitzant-les com a eina de consulta.

- Comparar estadísticament el comportament de l’alumnat en un disseny del Moodle amb eines de treball cooperatiu i d’autoregulació dels aprenentatges com per exemple els glossaris i qüestionaris, amb un que tendeix a ser un simple repositori d’informació.

- Analitzar les impressions de l’alumnat vers aquests dos estils de disseny de Moodle amb escales de Likert. 

- Analitzar si hi ha una relació entre els usos d’aquestes dues eines fonamentals  i el  rendiment acadèmic de l’alumnat.

Actuacions previstes que se'n deriven

Bàsicament són dues les actuacions previstes que se'n deriven d'aquest projecte:

1) Es preveu fer difusió dels resultats del projecte a diferents congressos i fòrums de recerca educativa i d’ensenyament de les ciències experimentals, i s'intentarà publicar els resultats a revistes amb factor d'impacte de l'especialitat.

2) Proposar al cos de professors universitaris noves estratègies docents per tal de potenciar que l’alumnat realitzi accions fonamentals amb més freqüència, un cop validades estadísticament aquestes estratègies.

Context d'aplicació (Ensenyament):

-Mestre d’Educació Primària.

 

Coordinació: 
Puigcerver Oliván, Manel
Membres del grup: 
Miquel Colomer Busquets
Maria Cristina Sanz López
Hortènsia Duran Gilabert
Guillermo Gold Gormaz
Noëlle Fabre Mitjans
Josep Castelló Escandell
Francisco Javier Íñiguez Porras
Albert Caminal de Mingo
Bàrbara Vila Merino
Gregorio Jiménez Valverde
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/053
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

Projectes del Grup

2015PID-UB/049
Puigcerver Olivan, Manuel