Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent

Coordinació: 
Benedí González, Carles
Participants: 
Joan Simon Pallisé, Cèsar Blanché Vergès, Maria Bosch Daniel, Ana M. Rovira López
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Un objectiu general és captar l’atenció i la implicació de l’estudiant des del primer dia en l’elaboració de forma col·laborativa d’un projecte comú que tingui una projecció (nou recurs docent per a futurs estudiants) més enllà del que pot significar un treball de curs.

En relació a les competències específiques:

Utilitzar correctament la nomenclatura botànica en la denominació de les espècies

Redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada

Cercar  utilitzar i integrar la informació botànica de referència i proposar-ne d’addicional comentada.

Fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en Botànica farmacèutica-

En relació a competències transversals:

Compromís ètic (imatges incloses de llicència lliure)

Capacitat de síntesi escrita i de visions globals integradores (les guies aportades)

Pulcritud en el treball i compromís per la feina ben feta (responsabilitat en el  futur material d'ús docent per als seus companys, dipòsit digital UB)

Capacitat autocrítica (la seva autoavaluació)

Codi del projecte: 
2014PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Enquesta final de satisfacció (dels 20 ítems, 10 són específics de les activitats proposades, vg. documentació annexa) Grau de respostes durant  les sessions presencials  a  preguntes fetes pel professorat  referides a les espècies que s’estudien en la sessió i  fetes als encarregats de fer la guia d’estudi corresponent. Resultats de l'avaluació específica de les activitats d'acord amb els criteris de qualificació establerts (vegeu documentació annexa) Èxit acadèmic de l’avaluació i de la reavaluació de teoria i comparació amb el del curs anterior.

Grup d'innovació docent: 
GIBAF