ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

Coordinació: 
MARINA ELIAS ANDREU
Participants: 
Marina Elias Andreu
Ensenyament/s: 
Grau de Primària, Grau d'Infantil, Grau de Sociologia, Màster Oficial de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes , Màster oficial: Activitat motriu i educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Assentar i interrelacionar els coneixements teòrics més rellevants de l’assignatura a través de l’anàlisi en profunditat del cas plantejat.# Realitzar el vincle teòrico-pràctic de conceptes treballats en el marc de l’assignatura.# Proporcionar diferents experiències a l’alumnat i que sigui conscient de les possibles problemàtiques amb les què es pot trobar en l’exercici de la pràctica professional.# Incentivar a l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu futur professional i plantegi possibles conseqüències de les seves accions.# Fomentar el treball en grup i l’aprenentatge a través de l’anàlisi i reflexió col·laborativa.# Fomentar la capacitat d’exposició oral de les idees i d’arribar a un consens.# Evidenciar que els coneixements poden ser generalitzats i aplicats a altres casos.#  Fer-se conscient que ser professional de l’educació és tenir a l’abast recursos per tal de poder-los utilitzar de forma flexible segons la idiosincràsia de cada situació.# Fer-se conscient que ser professional de l’educació és pensar els efectes, volguts i no volguts, que comporta cada acció i per tant, la necessitat de pensar en activitats de seguiment.

Codi del projecte: 
2014PID_UB/019
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Es pretén que l'estudiant gràcies a l'estudi de casos que entrelliga tot el contingut de l'assignatura desenvolupi les competències assoleixin els objectius fonamentals de l'assignatura de sociologia de l'educació. Siguin capaços d'analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar. Capacitar-los perquè analitzin des de la perspectiva sociològica l’estat de l’educació en el marc de societats actuals desenvolupant esperit crític, professionals i empatia.

Grup d'innovació docent: 
GIDASRES