Els Estudis de Filologia: Ocupabilitat i Projectes Professionals

Coordinació: 
Miralpeix Pujol, Immaculada
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Ensenyament/s: 
Estudis Àrabs i Hebreus
Ensenyament/s: 
Estudis Francesos
Ensenyament/s: 
Estudis Literaris
Ensenyament/s: 
Filologia Catalana
Ensenyament/s: 
Filologia Clàssica
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Ensenyament/s: 
Lingüística
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Desenvolupar una eina que sigui d’utilitat i d’acompanyament per l’estudiant, especialment en els darrers cursos del grau.
  • Mostrar a nivell pràctic possibilitats professionals dels graduats de la Facultat de Filologia.
  • Oferir una visió d’ocupacions i camins a partir d’experiències personals reals.
  • Fomentar la capacitat per situar-se al mercat laboral i potenciar la capacitat d’emprendre.
  • Focalitzar en sortides i projectes professionals necessaris però que s’han observat com a poc coneguts.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/T06
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Per tal d’avaluar la utilitat de la guia s’analitzarà el grau de satisfacció del professorat i l’alumnat amb el material que el llibre presenta. A més, per examinar si la guia mostra a nivell pràctic les possibilitats professionals dels graduats de la Facultat de Filologia es comptarà també amb les opinions dels membres de l’Equip de Pràctiques de la facultat i especialment amb la dels alumnes de pràctiques curriculars (de l’any en qüestió i a ser possible també d’anys anteriors).

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Els instruments que s’utilitzaran per tal d’obtenir dades de les variables proposades seran bàsicament qüestionaris adreçats a tres col·lectius: (1) alumnes (a diferents cursos de les titulacions i especialment en els darrers anys els alumnes de pràctiques), (2) professorat de la facultat no implicat en les pràctiques i (3) membres i tutors de l’equip de pràctiques.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Per tal de recollir dades amb els instruments proposats, i donada la transversalitat d’aquest projecte, es tindrà en compte la representativitat de cada grau en la mostra final escollida per portar a terme l’avaluació. Un cop s’hagi escollit la mostra i aquesta hagi respost els qüestionaris, la informació quantitativa es recollirà en taules d’Excel i s’elaborarà un informe que reculli per escrit el resum de les dades (qualitatives i quantitatives) obtingudes. 

 

Aquest projecte té com a objectiu crear una guia pràctica de les possibles sortides professionals que ofereixen els graus de Filologia, entesos com a estudis interdisciplinaris. Aquesta s’estructurarà al voltant de diversos perfils, centrant-se en aquells no tan coneguts però atraients i necessaris en el mercat laboral. Els perfils es presentaran a partir d’entrevistes a joves filòlegs que han aplicat els seus coneixements i desenvolupat el seu projecte professional a varis camps (a part de l’ensenyament). Per exemple: creadors de noves editorials, investigadors, traductors literaris, etc. Així també, es vol mostrar a l’estudiant les possibles ocupacions en àmbits menys coneguts com els departaments lingüístics i empreses online que han proliferat en els darrers temps. Aquest projecte neix de la constatació d’una manca de materials i recursos que facilitin el pas de la universitat al món laboral.

Linies d'innovació: 
Grup d'innovació docent: 
GIDAdEnA