Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip

Coordinació: 
Pérez Cano,Francisco José
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas
Departament: 
Departament de Fisiologia
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general del present projecte se centra en una activitat complexa basada en l’elaboració sessions audiovisuals per part dels estudiants, que permetin treballar competències transversals, fonamentalment les basades en “Capacitat comunicativa” i “treball en equip”, mitjançant la seva implementació en l’entorn del Campus Virtual UB i formant part de l’avaluació continuada de l’estudiant.

La consecució d’aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics:

1. Promoure competències transversals generals de la UB  en les diverses fases de l’activitat:

1a.- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi i de síntesi (Informe breu, Sessió audiovisual breu).

1b.- Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements (Sessió audiovisual)

1c.-Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú (Informe breu, Sessió audiovisual breu)

1d.-Capacitat comunicativa: capacitat de cercar, usar i integrar la informació, capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment (sessió audiovisual) i per escrit (Informe breu).

1e.- Compromís ètic: capacitat crítica i autocrítica (Aplicació de les rúbriques de valoració)

2.- Apropar a l'estudiant a tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb les que es trobarà durant el desenvolupament de la seva activitat professional (Sessió audiovisual)

3.- Implementar les activitats anteriors en el Campus Virtual UB i de forma presencial a classe, i integrar-les en el context de l’avaluació continuada.

4.- Analitzar l’impacte de l’aplicació d’aquesta innovació docent en l’aprenentatge de continguts i competències dels estudiants així com la seva dedicació i opinió en la metodologia docent utilitzada.

5.- Estudiar els resultats de l’innovació docent a nivell de postgrau (grups petits) per una futura implantació a nivell de grau (grups grans).

Codi del projecte: 
2013PID-UB/010
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Les activitats d’aprenentatge plantejades (Informe breu i sessió audiovisual)  formaran part de l’avaluació continuada i seran també objecte d’avaluació a la prova final de  l’assignatura, fet que permetrà constatar la utilitat de les activitats plantejades en l’aprenentatge final de l’estudiant mitjançant les rúbriques d'avaluació (veure arxiu adjunt). També es pretén obtenir informació sobre la dedicació dels estudiants i professors en aquesta activitat, així com la seva opinió personal, que s’obtindrà mitjançant enquestes d’opinió (veure arxiu adjunt). És a dir, l’avaluació del projecte podrà utilitzar tant indicadors quantitatius com qualitatius subministrats directament per la pròpia aplicació del Campus Virtual UB, mitjançant les qualificacions de les activitats i a través d’enquestes.

Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013