ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA

Coordinació: 
MARIA JESUS LAMA LOPEZ
Participants: 
María Xesús Lama López
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Josefina Birulés Bertran
Participants: 
Àngela Lorena Fuster Peiró
Participants: 
Mònica Rius Piniés
Participants: 
Elena Losada Soler
Participants: 
Andrea Robin Ruthven
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures
Ensenyament/s: 
Grau de Estudis Anglesos
Ensenyament/s: 
Grau de Filosofia
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els alumnes han d’elaborar entrades per a la viquipedia/wikipedia que visibilitzin el treball i participació de les dones en l’àmbit estudiat a les assignatures que formen part del projecte, i per tant es pretén

- Familiaritzar-se amb els recursos digitals per difondre el coneixement generat en l'entorn acadèmic, i en aquest cas per introduir o potenciar la perspectiva de gènere als continguts que es difonen mitjançant les plataformes virtuals i xarxes socials.

- Desenvolupar la capacitat per dur a terme investigacions de forma autònoma: cerca de fonts de documentació, lectura crítica i selecció de continguts rellevants.

- Familiaritzar-se amb plataformes col·laboratives i entorns virtuals.

- Despertar la capacitat crítica amb perspectiva de gènere: detectar àmbits de silenciament i invisibilitat de la producció textual de les dones, o possible manipulació en la interpretació de les seves contribucions.

- Prendre consciència de les diferents possibilitats de concepció del text com eina de creació i de transmissió d’informació per contrast entre els textos escrits fixats estudiats a les classes i el text obert, d’ autoria col·lectiva i en transformació permanent de la viquipedia/wikipedia.

- Treballar a fons algunes habilitats de comunicació escrita per produir textos divulgatius de qualitat: capacitat de síntesi, estructura del text i expressió amb claredat i concisió.

- Reflexionar sobre les diferents competències que s’han de posar en pràctica per realitzar una tasca i poder afrontar una autoavaluació crítica.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
LLETRAD