El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat.

Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Participants: 
Silvia Gomez Trinidad
Participants: 
Pablo Miguel Garrido Pérez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’actuació que es du a terme te les següents finalitats docents:

 1. Incentivar i aprofundir diversos coneixements de Dret Mercantil d’una forma més pràctica i internacional.
 2. Reforçar la capacitat memorística dels estudiants amb la filosofia del learning by doing en un context d’una simulació d’arbitratge de caràcter internacional amb estudiants de diferents nivells.
 3. Incidir en diverses habilitats d’aprenentatge com la capacitat per formular hipòtesis; la cerca d’informació rellevant i l’anàlisi crític; la justificació dels arguments amb referències adequades a resolucions  judicials, administratives i a comentaris doctrinals i en l’organització en la gestió del temps de treball.
 4. Reforçar competències de comunicació escrites i orals com la síntesi de la informació donada en el cas i l’examen dels fets clau i rellevants; la presentació de la informació de manera ordenada en els seus escrits; l’expressió oral i escrita clara i precisa.
 5. Incidir en les relacions interpersonals tant dins del grup de treball com fora en la simulació davant del tribunal arbitral i amb la resta d’equips competidors a través de la formació en el control de l’estrès emocional i l’expressió del seu confort o desconfort dins del grup.
 6. Proveir als estudiants de la valoració en la seva evolució en l’aprenentatge tant a nivell de coneixements com d’habilitats a través de la formació en la participació d’un un moot internacional de caràcter jurídic necessari pel seu desenvolupament professional posterior amb:
 • Feedback dels professors implicats;
 • Reunions setmanals de control amb els membres del grup i els professors encarregats de la formació.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/009
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

Els indicadors d’avaluació es fonamenten en les diferents estratègies seguides pel professorat implicat per a l’assoliment dels objectius, de forma progressiva, pels estudiants implicats en el projecte.

Els indicadors emprats són les tasques demanades als estudiants, centrades en entregables setmanals, fins la realització dels productes finals, lligades al feedback setmanal del professor.

Per la Fase 1 del projecte el primer indicador temporal d’avaluació és un cronograma d’entregables dels estudiants al professor. Els 10 estudiants subdividits en subgrups de dos o tres estudiants treballen setmanalment els objectius fixats pel professor. La setmana lliure de reunió va ser del 22 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.

Aquests objectius han anat variant conforme el professor ha anat avaluant setmanalment els entregables.

La fase 1 (preparació i entrega d’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge) es pot dividir en dues fases temporals:

La Fase 1A del 15 de novembre al 21 de gener, el conjunt d’entregables setmanals va tenir com a resultat un producte final, que és l’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge. En aquesta data final es va fer entrega de l’escrit de demanda al Moot.

Els instruments per corroborar els canvis  en l’aprenentatge són els entregables fixats pel professor als estudiants. Setmanalment, els estudiants han entregat al professor els entregables demanats que, internament, també són instruments avaluadors:

 • Cerca de jurisprudència adient;
 • Cerca de bibliografia adient a nivell de dret espanyol i dret comunitari;
 • Lectura, comprensió i anàlisi de la informació cercada, brainstorming sobre el seu contingut;
 • Segona revisió de la informació cercada amb anàlisi crític.
 • Anàlisi de les habilitats de comunicació escrita clara dels seus fonaments en la redacció dels entregables que formen part de l’escrit de sol·licitud o demanda d’arbitratge internacional.

L’avaluació es dur a terme partint de les anteriors premisses amb la correcció per part del professor-entrenador dels entregables fixats setmanalment per a ser desenvolupats pels estudiants. Aquesta correcció amb feedback es va fer la primera setmana amb un plenari dels professor amb tots els estudiants; posteriorment, setmanalment amb una hora i mitja de trobada amb els estudiants i la sessió final amb el producte final amb una reunió plenària de tots els estudiants amb el professor implicat de tres hores.

L’evolució final individual de cada estudiant es troba en el producte final entregat pels estudiants amb la revisió del professor implicat.

Per la fase 1B del 25 de gener al 14 de març  el conjunt d’entregables setmanals va tenir com a resultat un producte final, que és l’escrit de contesta a la sol·licitud o demanda d’arbitratge feta per un equip part de la competició. En aquesta data final es va fer entrega de l’escrit de contesta a la sol·licitud o demanda d’arbitratge al Moot.

Els indicadors d’avaluació són els mateixos que els anteriors de la Fase1A però tenint present el contingut de l’escrit presentat per l’altre equip. Ho anterior ha fet que els estudiants s‘hagin hagut d’adaptar a una nova forma de treballar. Seguint la mateixa estratègia amb els entregables, els instruments avaluadors són els següents i seguits per tots els estudiants:

 • Cerca de jurisprudència citada per la contrapart, anàlisi i lectura;
 • Cerca de jurisprudència que serveixi de rèplica la citada per la contrapart:
 • Revisió de la bibliografia citada per la contrapart i anàlisi del seu ús en el text presentat per la contrapart;
 • Identificació dels punts forts i punts febles de la contrapart, debat sobre les estratègies a seguir per a contestar l’escrit de la contrapart.
 • Distribució per subgrups de la matèria a rebatre presentada per la contrapart.
 • Anàlisi de les habilitats de comunicació escrita en la redacció dels entregables que formen part de l’escrit de contesta a la sol·licitud d’arbitratge internacional de la contrapart

L’avaluació es dur a terme partint de les anteriors premisses amb la correcció per part del professor-entrenador de: les habilitats d’anàlisi crític i debat i, finalment, dels entregables fixats setmanalment per a ser desenvolupats pels estudiants. Aquesta correcció amb feedback es va fer la primera setmana amb un plenari dels professor amb tots els estudiants; posteriorment, setmanalment amb una hora i mitja de trobada amb els estudiants i la sessió final amb el producte final amb una reunió plenària de tots els estudiants amb el professor implicat de quatre hores amb debat inclòs.

L’evolució final individual de cada estudiant es troba en la participació en cada instrument avaluador i amb el producte final entregat pels estudiants amb la revisió del professor implicat.

La fase 2 s’inicia a finals del mes de febrer i finalitza la tercera setmana del mes d’abril. Els indicadors d’avaluació pels objectius fixats en aquesta fase es fonamenta en el feedback del professor.

En aquesta fase els estudiants es reuneixen setmanalment amb el professor implicat que els proposa tasques setmanals d’anàlisi i síntesi del treball escrit preparat. Els estudiants es reuneixen en subgrups de quatre persones per treballar i rebre formació de les següents habilitats:

 • l’expressió oral per a poder defensar-se en les audiències del moot;
 • síntesi dels arguments a ser defensat en l’audiència del moot,
 • preparació de punts clau de defensa de la seva posició argumental;
 • control de l’estrès emocional per millorar la seva capacitat de rèplica i expressió oral en el decurs del moot;

El professor implicat utilitza com a instrument avaluador les tasques setmanals de síntesi d’arguments, d’expressió oral que s’han de demostrar per l’estudiant individualment en la trobada setmanal de dues hores; la gravació de cada estudiant per detectar les seves mancances, errors, contradiccions per a ser millorats a la següent sessió de formació.

La fase 3, darrera setmana d’abril, consistirà en el feedback i suport del professor en el decurs de la mateixa competició o Moot a Madrid la darrera setmana del mes d’abril.

Val a dir que independentment de la matèria treballada pels estudiants (Dret de defensa de la competència; dret de danys, dret de contractació mercantil internacional – matèria totalment nova pels estudiants per ser impartida al darrer curs de Grau de Dret i ser els participants estudiants de segon i tercer de Grau de Dret-), es treballen totes les habilitats necessàries per a ser un professional del Dret.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Principalment i bàsicament l’instrument per obtenir les dades necessàries de l’evolució de cada estudiant és el feedback dels professors implicats a les diferents fases del projecte.

Per la Fase 1 i la Fase 2 s’han preparat uns qüestionaris individuals per a cada estudiant a ser complimentats pel professorat implicat. La puntuació és d’1 a 5.

Per la fase 1:

Habilitats d’aprenentatge

Demostra capacitat per formular hipòtesis.

Realitza cerques d’informació rellevant i l’analitza críticament.

Justifica comentaris amb referències adequades.

Participa de manera activa i pertinent.

 

Responsabilitat:

Excusa l’assistència.

Fa cerques d’informació i les estudia.

Fa accions per tal de corregir els seus punts febles.

 

Per la Fase 2, el professor implicat en la seva formació grava l’expressió oral dels estudiants implicats i valora aspectes relatius a capacitat de síntesi i comunicació oral, fonamentats en els següents ítems:

Sintetitza la informació.

Presenta la informació de manera ordenada.

S’expressa de manera clara i precisa.

Té capacitat de réplica.

Gestiona el temps d’exposició i de resposta

 

Per la Fase 3, pròpia participació en el Moot, la detecció dels errors i de les millores a implementar pels estudiants en el decurs de les diferents simulacions en la pròpia competició es basaran en el feedback del professor entrenador present en les diferents sessions. Els qüestionaris sobre comunicació oral poden ser aplicables.

 

Per a les tres fases, en relació amb les relacions interpersonals i altres habilitats de cada estudiant-participant, s’ha preparat el següent qüestionari:

Contribueix a ordenar la discussió.

Fa propostes de millora en la distribució del treball o en el funcionament del grup

És tolerant amb els seus companys i amb el tutor.

Espera el final d’una intervenció per fer la seva.

Sap escoltar.

Sap fer crítiques i també rebre’n.

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

El procediment previst corre a càrrec dels professors formadors i entrenadors i consistiran:

 • Revisió dels indicadors d’avaluació: entregables setmanals i projectes finals;
 • Revisió de les gravacions dels estudiants en la seva formació de control de l’estrès, pànic escènic, millora d’expressió oral i habilitats de rèplica.
 • Revisió dels resultats individuals obtinguts amb els qüestionaris preparats;
 • Valoració externa del treball fet pels estudiants pel propi tribunal del moot, donat que els estudiants opten a premis diversos com: millor orador, millor escrit argumentat, independentment del guanyador de la competició.

Independentment d’aquestes categories de premis, prepararem un qüestionari pels membres del tribunal arbitral, per a que valorin els diferents items que formen part dels objectius del projecte en relació amb els estudiants participants a la part de la competició oral.

 

L’objectiu de l’actuació és la preparació i formació d’un grup d’estudiants participants en un Moot d’arbitratge internacional en habilitats i competències cognoscitives i no cognoscitives.

Aquesta formació s’estructura en tres fases diferenciades que concorden amb el calendari del Moot Madrid d’arbitratge internacional.

La primera fase iniciada del 15 de novembre de 2015 i que finalitza el 4 de març de 2016 consisteix en donar suport i formació als estudiants per preparar en primer lloc, el rol de demandants i un escrit de sol·licitud d’arbitratge i, en segon lloc, el rol de demandats contestant l’escrit de sol·licitud d’arbitratge. Aquest suport es donarà tant a nivell cognoscitiu atenent a la forma i al fons del conflicte, com a nivell d’habilitats en la preparació dels documents escrits amb les peticions fonamentades en el cas del Moot. Tot aquest seguiment es fa setmanalment.

La segona fase que s’inicia a inicis del mes de febrer i que finalitzarà la darrera setmana del mes d’abril consisteix en formar als estudiants en competències no cognoscitives. Aquesta formació és molt rellevant donat que els estudiants al llarg d’una setmana hauran de participar oralment en el Moot a Madrid. Per tant, en el període de temps indicat es treballaran habilitats de comunicació, estratègia per detectar els punts clau, d’argumentació i la capacitat de rèplica i dúplica. Els estudiants amb aquesta formació detecten els seus punts febles a nivell de comunicació, adquireixen tècniques d’expressió oral, capacitat de síntesi i control de l’estrès emocional i el pànic escènic.

La tercera fase i final té lloc del 25 al 29 d’abril que són les dates de celebració del Moot a Madrid. Un o dos dels professors implicats (possibilitat d’intercanvi al llarg de la setmana) viatjarà a Madrid per donar suport als estudiants en el desenvolupament de les rondes generals que duren fins dijous i, en el cas de superar aquestes rondes, la ronda final de dijous tarda i divendres matí. En tot cas, el professor té la funció de fer de coach dels estudiants identificant els seus punts febles i forts en el decurs de les sessions orals per esmenar els possibles defectes. Per la seva banda els estudiants apliquen en el Moot la formació adquirida al llarg dels mesos de les habilitats cognoscitives i no cognoscitives. La participació en el Moot se’ls hi computa com a Treball de Final de Grau.