DRET PENAL ORIENTAT AL CAS-PROBLEMA

Coordinació: 
Joshi Jubert, Ujala
Participants: 
Mirentxu Corcoy Bidasolo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Ensenyament/s: 
DRET
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Amb la introducció del mètode de l'ABP es volen aconseguir els següents objectius:

1.  Competències d'autoaprenentatge guiat de l’alumnat.

2. Competència en la resolució de casos-problema  tenint en compte la transversalitat dels coneixements.

3. Competència en treballar en equip, de forma col·laborativa tot creant grups de discussió.

4. Competències en les teories de l'argumentació, per tal de poder defensar un cas des del punt de vista de qualsevol dels operadors jurídics implicats (per exemple, defensa, acusació, jutge....)

Per tal d'aconseguir aquests objectius és necessari, com a mínim:

1. Capacitació en el llenguatge jurídico penal com a pas previ per l'adquisició de les altres competències específiques per la qual cosa es proposa:

- la preparació d'un glosari que contingui els termes jurídico-penals específics i el seu significat i

- uns excercisis d'autoavaluació sobre el glosari.

2. Capacitació en els coneixements bàsics de l'assignatura. Per tal de que l'alumnat pugui adquirir els coneixements bàsics de l'assignatura proposo:

-La preparació d'uns materials amb el contingut bàsic de l'assignatura, d'uns esquemes i mapes de conceptes i excercicis d'autoavaluació

- L' ús del moodle, per tal de que els estudiants puguin tenir al seu abast i amb anticipació els materials necessaris, que han d'incloure no només els materials teòrics, jurisprudència i bibliografia, sino també materials d'autoavaluació, que els permetin comprobar els seus coneixements.

- El desenvolupamente d'entorns personals d'aprenantatge i de portafolis digitals per tal de que els estudiants pugin construir i gestionar els seus espais personals d'aprenantatge i a la vegada permetin al professor fer un seguiment dels alumnes.

3. Capacitar en el treball col·laboratiu

Per tal de fomentar el treball en equip proposem la preparació de materials que continguin jocs de rol que simulin casos reals.

4. Capacitar en la resolució del cas problema.

  Per desenvolupar aquesta capacitat proposem:

  - Preparació de materials de casos jurisprudencials per tal de practicar l'aplicació dels coneixements adquirits, i desenvolupar l'argumentació racional jurídica.

- Resolució de casos-problemes per mitjà de la simulació de casos reals.

- Jocs de rol.

- Treball en equip i col·laboratiu.

5) Capacitació profesionalitzadora, per la qual cosa és imprescindible incloure:

- La transversalitat, que permeti integrar coneixement d'altres assignatures com el dret procesal penal, ètica jurídica, així com comptar amb un protocol d'anàlisi orientat al cas-problema.

- La simulació d'entrevistes amb els clients, negociacions, i judicis.

- Treball en equip i col·laboratiu.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/036