DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família

Coordinació: 
Almeda Samaranch, Elisabet
Participants: 
Elisabet Almeda Samaranch
Departament: 
Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Ensenyament/s: 
GRAU SOCIOLOGIA, MASTER SOCIOLOGIA- TRANSFORMACIONS SOCIALS I INNOVACIÓ
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  L’objectiu principal és desplegar una sèrie d’activitats didàctiques que permetin posar en relació els continguts de diferents assignatures i que permetin a l’alumnat millorar la capacitat d’analitzar casos d’especial complexitat mitjançant una perspectiva de gènere i crítica del control i la família, a través del treball col.laboratiu i en equip. Aquest objectiu general suposa una innovació important respecte una docència que acostuma a ser fragmentada a nivell de continguts, que acostuma a ser més teòrica, que basa l’anàlisi de casos en lectures i explicacions del professorat i que es basa en el treball individual.             Específicament es busca, com a objectius específics: -Una millora en la capacitat d’anàlisi d’una situació sociològica concreta a través de l’anàlisi de les aportacions de grups implicats en la situació. -Una millora en la capacitat d’analitzar problemàtiques micro sociològiques posant-les en relació amb aspectes estructurals i macro sociològics. -Una millora en la capacitat de comprendre problemàtiques concretes posant en relació diferents àmbits i dimensions de la sociologia. -Una millora en la capacitat d’analitzar des d’una perspectiva crítica i de gènere les interrelacions entre el gènere, el control i la família. -Una millora de la capacitat de treball en equip i del treball col.laboratiu. -Una millora en la capacitat d’expressió escrita en format acadèmic. -Una millora en la capacitat d’expressió oral en format acadèmic.   Aquest projecte, doncs, incideix en les següents línies prioritàries d’innovació docent definides per la Universitat de Barcelona: Aprenentatge en entorns virtuals. El projecte implica que l’alumnat haurà de desenvolupar un treball no presencial, a través d’una aula virtual (moodle), en què haurà d’accedir-hi per seguir i aconseguir tota la informació sobre el cas a analitzar i per participar i analitzar els fòrums. Aprenentatge professionalitzador. El projecte en el segon curs de la seva aplicació suposa la participació directa dels professionals, per tant, l’alumnat podrà conèixer d’aprop com els tècnics resolen problemes i encaren solucions a les dificultats que planteja la presó i, especialment en el cas de les dones empresonades. És així com podran fer un acostament als tipus de professionals, a les tasques i funcions que desenvolupen i a com encaren la seva feina en el marc dels centres penitenciaris de dones. El coneixement durant el tercer curs de què fan les entitats socials i/o el teixit associatiu en temes de suport a les dones empresonades els permetrà conèixer possibles organitzacions en que pot prendre sentit la tasca del sociòleg. Metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. El projecte enforteix principalment l’anàlisi de casos ja que permet la comprensió i resolució de problemàtiques vinculades a situacions concretes relacionades amb les temàtiques de les tres assignatures. També permet incidir en la mentoria entre l’alumnat de màster i de grau a través del treball conjunt en diferents activitats en què els estudiants de màster es converteixen en els principals coordinadors i tutors del treball. A més a més, s’enforteix l’aprenentatge entre iguals (alumnat del mateix grau i màster) i fomenta  l’aprenentatge col·laboratiu perquè la majoria d’activitats impliquen, o tenir en compte la tasca realitzada pels altres, o treballar en grup. A més a més, el projecte dóna resposta a moltes de les competències transversals de la Universitat de Barcelona, en concret: compromís ètic, capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, treball en equip i capacitat comunicativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/036
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació del projecte inclourà bàsicament dos objectes d’avaluació. D’una banda, s’avaluarà a l’alumnat i els seus resultats d’aprenentatge. D’altra banda, s’avaluarà la implementació del projecte i, per tant, s’avaluarà la metodologia del projecte (per tant, el seu desenvolupament). L’avaluació de l’alumnat serà duta a terme per les docents de les assignatures i la metodologia i el procés de desenvolupament del projecte pel propi alumnat, els docents i persones convidades com a ponents en el projecte. Tant l’avaluació dels resultats dels alumnes com del desenvolupament del projecte, tindrà tant un caràcter formatiu i, per tant, continu, com un caràcter sumatiu i, per tant, final. L’avaluació de l’alumnat es farà a partir de la seva participació a l’aula i de les entregues i participacions que requereix el projecte. L’equip d’innovació docent es reunirà una vegada a la meitat del transcurs del projecte i, una al final, per poder a dur a terme aquesta valoració. L’avaluació del desenvolupament i la metodologia del projecte es durà a terme a través de un qüestionari on-line que l’alumnat trobarà en el campus virtual i que caldrà que ompli dues vegades durant el curs acadèmic, mitjançant les dues reunions que faran membres responsables d’aquest projecte i, a través, d’un qüestionari de satisfacció que ompliran les persones convidades com a ponents. Seguidament es presenta un quadre 3 on s’exposen els indicadors d’avaluació del projecte i els instruments d’avaluació (VEGEU QUADRE 3 A LA PESTANYA ALTRES). Finalment, si els resultats d’avaluació del projecte són positius podrem parlar de què s’ha produït innovació docent per diferents motius: -La posada en marxa d'una estratègia docent centrada en els aprenentatges dels / les estudiants de les ciències socials mitjançant la renovació de metodologies docents. -La  implementació d'activitats d'aprenentatge innovadores en l'àrea de coneixement de les ciències socials, amb especial incidència en l'àmbit de la sociologia i en la temàtica de dones, control penal i família. -La implementació d’activitats d’aprenentatges que permetin l’anàlisi de situacions concretes a nivell social, a partir de les aportacions dels actors implicats en aquestes situacions. -La   realització d'actuacions  que afecten a diferents assignatures del grau i màster en sociologia i que permet la interrelació i enriquiment de continguts i el treball de competències transversals. -La posada en marxa d'estratègies i pràctiques d'  avaluació formativa orientades a la millora de la formació i del rendiment acadèmic de l'estudiant /a en l'àmbit dels estudis de la realitat social actual, orientada a la resolució de problemes. -L'adequació d'eines i recursos tecnològics que milloren i amplien la posada en marxa d'aquestes estratègies docents, desenvolupant noves funcionalitats i optimitzant l'ús dels recursos disponibles al campus virtual de la Universitat de Barcelona. -El desenvolupament de les competències definides en els graus i postgraus implicats en el projecte, així com de les competències generals definides per les Universitats de Barcelona.  -La fàcil obertura i replicació de l'experiència pilot cap a noves assignatures i ensenyaments. -La realització d’actuacions d’innovació basades en el treball equip i en la mentoria.

Grup d'innovació docent: 
CEFOCID-Copolis