Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències"

Coordinació: 
Aragay Sastre, Mireia
Participants: 
Enric Monforte Rabascall
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Aquesta actuació d'innovació docent es planteja els següents objectius de millora pel que fa a les competències i als aprenentatges de l'alumnat:

(a) Capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma.

(b) Capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques).

(c) Destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment: capacitat d'organitzar el pensament, de presentar-lo i de comunicar-lo als altres (professora i resta d'estudiants) tant per escrit (assajos crítics) com en presentacions orals, de forma clara i convincent.

 

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/007
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 
Indicadors d'avaluació: 

L'avaluació de l'assoliment per part dels alumnes dels tres objectius d'aprenentatge definits anteriorment ((capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma; capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques); i destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment) es durà a terme en base als següents indicadors:

(a) Anàlisi i valoració de la progressió existent entre la versió A i la versió B de les tasques realitzades per cada estudiant.

(b) Anàlisi i valoració de la presentació oral realitzada per cada estudiant.

(c) Anàlisi i valoració final de l'assoliment dels objectius d'aprenentatge per part de cada estudiant.

(d) Valoració per part dels propis estudiants del seu procés d'aprenentatge i dels seus assoliments.

Instruments d'avaluació proposats per l'observació dels indicadors establerts: 

Els instruments que s'utilitzaran són:

Indicador (a): s'aplicarà la rúbrica d'avaluació adjunta a la versió A i a la B de les tasques dutes a terme pels estudiants. Les tasques contenen activitats que fan referència a cadascun dels tres objectius (capacitat per dur a terme recerca de forma autònoma; capacitat crítica i d'autoreflexió pel que fa a la lectura de textos literaris (dramàtics, en aquest cas) i de fonts secundàries (crítico-teòriques); i destreses argumentatives en anglès, tant per escrit com oralment), i la rúbrica també inclou paràmetres que mesuren aquestes competències i aprenentatges.

Indicador (b): es dissenyarà i s'implementarà una pauta/rúbrica d'avaluació de la presentació oral basada en la que se'ns va proporcionar com a model al curs de millora i innovació docent "Com millorar les classes universitàries amb grups grans: Comunicació, participació i motivació amb l'alumnat" (ICE, Universitat de Barcelona), impartit per Francesc Imbernon (adjunta).

Indicador (c): s'aplicarà la rúbrica d'avaluació adjunta.

Indicador (d): es dissenyarà i s'implementarà un pauta d'autoavaluació dels estudiants, basada en la rúbrica d'avaluació, però incorporant també la seva valoració de l'actuació d'innovació docent que aquí es proposa. Per tant, es demanarà als estudiants que valorin tant el grau d'aprenentatge que han assolit, com les activitats d'aprenentatge i d'avaluació formativa que hauran dut a terme (les tasques).

Procediment proposat per l'aplicació dels instruments d'avaluació: 

Vegeu els dos subapartats anteriors i l'apartat "Desenvolupament".

 

L'actuació que es vol dur a terme consisteix en el disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa que permetin (a) avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida i d'ensenyament/aprenentatge reflexiu, i (b) suprimir els exàmens de format traditional, en el marc de l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" (optativa de 4rt, Grau d'Estudis Anglesos).

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès