Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública

Coordinació: 
Sole Catala, Marina
Participants: 
Montserrat Casanellas Chuecos, Ana Antonia Collado Sevilla, Lluis Medir Tejado, Daniel Montolio Estivill, Ana Maria Palau Roque, Miguel Perez Moneo Agapito
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 1. Implicar noves assignatures en el desenvolupament de les competències de treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 2. Estendre l’ús d’eines d’avaluació de les competències de treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 3. Completar el banc de bones pràctiques de la competència de treball en equip i iniciar la creació d’aquest banc pel que fa a la capacitat d’aprenentatge.
 4. Redactar i posar a disposició de l’alumnat i el professorat implicat sengles protocols per planificar i desenvolupar les competències de comunicació i compromís ètic.
 5. Redactar les rúbriques i elaborar altres eines per avaluar les competències de comunicació i compromís ètic.
 6. Identificar les assignatures que s’han d’implicar en el desenvolupament de les competències de comunicació i compromís ètic.
 7. Formar el professorat que s’ha d’implicar en el desenvolupament de les diferents competències.
 8. Comprovar l’evolució de l’alumnat en el desenvolupament de les diverses competències i fer un seguiment de les evidències d’avaluació recollides.
 9. Aprofitant l’experiència adquirida, elaborar un document que descrigui el procediment a seguir per al desplegament de competències transversals en els ensenyaments de la Facultat de Dret.

Com es pot comprovar, els objectius estan estretament relacionats amb els ítems proposats a la convocatòria.

 • En primer lloc, el treball de les competències transversals implica una intervenció directa sobre l’alumnat amb la intencionalitat de produir una millora en els aprenentatges.
 • Com a conseqüència de l’anterior, suposen una millora respecte a una situació inicial, ja que es pretén consolidar i aprofundir en la tasca realitzada en els darrers cursos per desenvolupar algunes competències transversals i implantar-ne d’altres que encara no han estat treballades.
 • Així mateix, el projecte es vol desenvolupar seguint una planificació prèvia, partint de l’experiència de cursos anteriors. Aquesta planificació es concreta en l’apartat dedicat al desenvolupament.
 • Els antecedents del projecte, ja exposats, acrediten la viabilitat del projecte, malgrat les dificultats per implicar part del professorat, i la càrrega que comporta l’avaluació i el seguiment, si no es disposa de personal de suport.
 • Finalment, el projecte contempla indicadors de resultats, que s’exposen en l’apartat dedicat a l’avaluació, i incorpora elements de novetat, ja que no existeix a la Facultat de Dret cap altre precedent de planificació i avaluació de competències generals, organitzada per al conjunt d’un ensenyament.
Codi del projecte: 
2014PID-UB/060
Grup d'innovació docent: 
GIDC_GAP