Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història

Coordinació: 
Comas Via, Mireia
Participants: 
Xavier Ballestín Navarro , Prim Bertran Roigé, Ignasi Baiges Jardí, Elena Cantarell Barella, Mireia Comas Via, Rosa Lluch Bramon, Daniel Piñol Alabart, Maria Soler Sala
Ensenyament/s: 
Història, Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que ens plantegem assolir amb aquest projecte els podem resumir en els següents punts:

1. Motivar l'alumnat perquè comprenguin la necessitat del treball amb documents.

2. Aprendre a interpretar els documents per poder construir coneixement històric.

3. Adquirir les eines necessàries per al treball amb documents històrics, a partir de simulacions que s'hagin de resoldre en petits grups de treball.

4. Potenciar l'aprenentatge autònom mitjançant els exercicis que es plantegin al Campus Virtual.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/005
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Som conscients, pel que fa als resultats previstos, que la coordinació i adequació de les dues assignatures s'ha d'adaptar a la nostra realitat, és a dir que han d'estar adaptades als criteris de l'EEES i han de ser plausibles per a l'activitat docent en grups de 50 i 80 estudiants, en el cas d'Història Medieval, i entre 30 i 55, si tot surt com esperem, pel que fa a l'assignatura Paleografia i Diplomàtica. Lògicament, aquest projecte ha de permetre facilitar el procés d'aprenentatge dels nostres estudiants i millorar la qualitat de l'ensenyament. Tenint en compte tot això i els objectius plantejats, creiem necessari avaluar els aspectes següents: la capacitat de comentar textos medievals seguint unes pautes determinades ​la capacitat de comprendre i interpretar documents originals medievals, en llatí i en català antic el canvi d'actitud i l'increment de la motivació de l'alumnat respecte al treball amb documents

Grup d'innovació docent: 
CTAEDIUM