Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia

Coordinació: 
SOLE BARJAU; QUERALT
Participants: 
ALCOBERRO PERICAY, AGUSTÍ; BUENACASA PÉREZ, CARLES; SANCHO PLANAS, MARTA; SOLER SALA, MARIA; VIVES RIERA, ANTONI; COSO ÁLVAREZ, JÚLIA
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Ensenyament/s: 
Grau d'Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta de projecte d’Innovació Docent que presentem té com a objectiu principal la coordinació de les pràctiques que es realitzen en el grau d’arqueologia vinculades a les assignatures (obligatòries i optatives) relacionades amb els períodes medieval i postmedieval
La coordinació d’aquestes pràctiques ens ha de permetre assolir els objectius específics següents:
- Realitzar una diagnosi inicial sobre el contingut i programació de les activitats pràctiques de les àrees de medieval a contemporània que actualment es desenvolupen al Grau d’Arqueologia.
- Dissenyar un itinerari de pràctiques al llarg de tot el grau que faciliti l’assimilació de les competències transversal i les específiques del grau i de cada assignatura.
- Elaborar un sistema unificat d’avaluació de les pràctiques que permeti, als estudiants, demostrar l’assoliment de les competències corresponents.
- Aconseguir que els estudiants del grau d’arqueologia percebin les assignatures relacionades amb els períodes medieval i postmedieval de forma unitària.
- Implementar un model de pràctiques que per ell mateix funcioni com a fil conductor al llarg de tot el grau tot remarcant la progressivitat i la continuïtat  del procés d’aprenentatge.
 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/006