Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat

Coordinació: 
Vaya Valcarce, Esther
Participants: 
Rosina Moreno Serrano, José Ramón García Sanchis, Enrique López Bazo, Jordi Suriñach i Caralt, Carme Riera Prunera, Ernest Pons Fanals, Josep Lluís Carrion i Silvestre, Antonio Di Paolo, Alessia Matano
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Fomentar la motivació del estudiants d’econometria i l'aprenantatge actiu dels mateixos.

Objectius específics:

- Motivar la participació dels alumnes mitjançant la reflexió sobre els factors determinants teòrics del seu rendiment acadèmic.

-A partir del recull d’una base de dades dels propis alumnes sobre el seu rendiment acadèmic i les seves característiques sociodemogràfiques i familiars (preparació qüestionari per recollida dades mitjançant la plataforma Moodle), es pretén que els alumnes apliquin les eines estadístic-economètriques estudiades a classe per tal d’aconseguir explicar el seu rendiment acadèmic.

- Fomentar l’esperit reflexiu dels estudiants i la posada en comú i discussió conjunta dels resultats obtinguts un cop aplicades les eines estudiades.

- Avaluar aquests canvi metodològic mitjançant la comparació del grup de tractament (que faria servir els nous exemples basats en informacions dels propis estudiants) i el grup de control (que va fer servir el material pràctic clàssic en les sessions aplicades de les assignatures d’econometria), fent servir les tècniques economètriques pertinents.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/013
Grup d'innovació docent: 
GIDEP-UB