Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística

Coordinació: 
Alcañiz Zanón, Manuela T.
Participants: 
Manuela Alcañiz Zanón, Ramon Alemany Leira, Catalina Bolancé Losilla, Helena Chulià Soler, Jordi López Tamayo, Ana María Pérez Marín, Ernest Pons Fanals, Carme Riera Prunera, Miguel Santolino Prieto, Elisabeth Torrelles Puig
Ensenyament/s: 
Grau en Estadística UB-UPC
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Facilitar als estudiants l’assoliment progressiu de competències professionals al llarg de tota la seva trajectòria universitària. Fer possible una avaluació formativa, que serveixi a l’estudiant per visualitzar el seu progrés, tot rebent un feedback que li permeti suplir les seves mancances competencials. Potenciar el desenvolupament de les següents competències al llarg de la titulació: anàlisi i síntesi, organització i planificació, autogestió del temps, aplicació de coneixements a la pràctica, treball autònom, comunicació escrita, capacitat d’autocrítica, autoexigència i motivació per l’èxit, extracció de conclusions i interpretació de resultats, i elaboració d’informes tècnics. En definitiva, l’objectiu essencial és fer possible que l’estudiant dugui a terme una progressió lògica en l’adquisició de competències professionals, començant a primer curs i finalitzant a quart. Amb cada assignatura se li donarà a més un feedback formatiu, que li permetrà saber on ha arribat i quins objectius ha d’assolir durant el següent curs.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/004
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Valorem molt les aportacions dels estudiants, perquè són ells els qui s’han de beneficiar d’aquesta estratègia. Per tant, es durà a terme una enquesta on es demanarà a l’estudiant que valori el seu progrés en competències fruit de l’actuació (per exemple, quina era la qualitat d’un informe redactat per ell abans de l’experiència, i quina és quan finalitza l’assignatura). Tenint present l’avaluació duta a terme pel professor, també se li demanarà a l’estudiant que exposi quines competències creu que no té suficientment desenvolupades i ha de seguir treballant en cursos posteriors. En cas de necessitat, se li proporcionarà un feedback, que li ajudi a finalitzar l’assignatura amb un coneixement més ajustat a la realitat.  

També es faran servir les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat per veure la seva satisfacció global amb la tasca docent del professor. Cal dir que els professors implicats en aquest projecte són docents vocacionals, que habitualment obtenen bones avaluacions per part dels estudiants. Per exemple, la responsable del projecte, M. Alcañiz, ha estat valorada amb una nota mitjana de 9,73 (desviació 0,47 - 48% participació) a l’assignatura de Disseny d’Enquestes (Grau en Estadística), en l’ítem “En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de l’assignatura”.  

Altre indicador objectiu que permetrà quantificar els beneficis de l’experiència serà la comparació del rendiment acadèmic dels estudiants que participaran en ella, abans i després de la posta en pràctica d’aquesta actuació. Es compararan les qualificacions obtingudes en el curs 2012-13 amb les que s’obtindran a l’actual curs. Atès que els professors de les assignatures no han variat, cal pensar que bona part de les diferències mitjanes que s’observin es podrà atribuir a la diferent metodologia docent.  

Grup d'innovació docent: 
ANDES