ART_PRO&DOC

Art, professió i docència

Buscar vincles entre la realitat artística professional i l’ensenyament de l’art i contribuir a reduir la distància entre ambdues situacions a través de:

1. Propostes directes amb una incidència immediata en la innovació docent.

2. Propostes que de manera indirecte incideixen sobre la millora docent a curt termini.

3. Activitats de difusió social que vinculin l’activitat docent i l’artística.

Objectius de l'activitat del grup

1. Promoure la professionalització en els estudiants de Belles Arts, amb especial atenció als estudiants de primers cursos.A través de dues propostes de PID: a) una que girarà amb actuacions diverses emmarcades en la col·laboració amb el centre Homesession (activitats conjuntes amb els artistes internacionals residents al centre i estudiants del Grau de Belles Arts) , b) l'altre que pretén activar un espai expositiu vinculat als espais de treball d'estudiants de primers cursos, on puguin posar en pràctica la tasca de postproducció i exhibició de treballs dels propis estudiants.

2. Enregistrar i arxivar sessions de presentacions d’obres d’estudiants de darrers cursos. A l’assignatura optativa del Grau de Belles Arts ‘Confluències en el trajecte personal. Espais de creació i espais de difusió’ s’oferirà la possibilitat d’enregistrar les sessions de presentacions de treballs dels estudiants programades durant el curs, amb la voluntat de fer-ne un arxiu que ens permeti seguir la trajectòria posterior professional dels implicats a mitjà termini.

3. Indagar sobre la figura de l’artista/docent. Hi ha la intenció de presentar una proposta a la nova convocatòria del programa REDICE 2016-. A més, s'està plantejant l'organització d'unes Jornades sobre millora i innovació docent centrades en la doble figura (artista/docent) en els tallers de creació.

4. Engegar la col·lecció 'Converses: artistes/docents', amb la publicació escrita d’un mínim de 7 entrevistes rellevants d’artistes/docents realitzades aquests darrers cursos i d’altres de properes.

5. Difusió dels projectes i de les accions de millora de la qualitat docent, vinculant l’activitat docent i l’artística, realitzades pels membres del grup. Es presentarà una proposta de comunicació per a participar en el Congrés CIDUI 2016. Es publicaran les memòries dels PID corresponents a INNOVADOC, s'intentarà seguir en la col·lecció de registres videogràfics de 'Trobades amb creadors' (preferiblement a UBTV, però si no s’optarà per obrir un canal a la plataforma social VIMEO).

 

Coordinació: 
Morell Rovira, Jordi
Membres del grup: 
Núria Gual Solé
Joan Descarga Aniento
Àlex Nogué Font 
Òscar Padilla Machó
Marta Negre Busó 
Joaquim Cantalozella Planas
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

Projectes del Grup

2012PID-UB/139
Padilla Macho, Óscar