ARTINNOVA

Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
En el context de convergència europea, la implantació dels nous graus requereix que les universitats en general, i les facultats i escoles en particular, per aconseguir l'optimització que exigeix el procés de convergència, disposin de sistemes de garantia interna de la qualitat. Aquests sistemes han d'avalar, tant la correcta gestió dels recursos assignats (materials i humans) com la qualitat dels programes formatius. En aquest sentit, l'aportació de dades mesurables que es desprenguin dels projectes d'investigació sobre la innovació, la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat suposa una oportunitat estratègica, al mateix temps que ètica.
 
La integració en els plans d'estudi dels preceptes que conformen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es fonamenta en el model ensenyament-aprenentatge i en l'adquisició d'un conjunt de competències. Aquestes resulten imprescindibles per a l’exercici professional competent però també per  garantir els valors socials de responsabilitat, pluralitat, respecte i civisme que fomenta la Universitat de Barcelona.
 
En el marc d'aquest context, la nostra investigació es desenvolupa al voltant de la innovació i la millora de la docència experimental atenent de manera especial, les competències transversals dels tres graus impartits a la Facultat de Belles Arts.
 
Els plantejaments innovadors que ens proposem són definir i implementar rúbriques d’avaluació de les competència transversals, i dissenyar i pilotar activitats d’aprenentatge amb metodologies que fomentin i garanteixin el desenvolupament de les competències transversals dels estudiants dels ensenyaments de la Facultat. 
 
 
Coordinació: 
Redondo Arolas, Mar
Membres del grup: 
JOAN A. VALLE MARTI
BIBIANA CRESPO MARTIN
EVA FIGUERAS FERRER
MARINA MASCARELLA VILAGELIU
ANNA NUALART TORROJA
NÚRIA BATALLA TASIES
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

Projectes del Grup

2013PID-UB/006
Figueras Ferrer, Eva