Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)

Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Participants: 
Anna Vidal-Alabró, Helga Simon Molas, Anna Falcó Pegueroles, Jordi Bermúdez Mas, Jose Carlos Perales Losa, Ramon Bartrons Bach, Isabel Fabregat Romero
Departament: 
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques II
Ensenyament/s: 
Odontologia , Medicina
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals:

L’objectiu principal és despertar l’interès i la motivació de l’alumnat d’Odontologia davant de la Teràpia Gènica i facilitar la comprensió dels continguts, implicant als estudiants de forma activa en el procés d’aprenentatge mitjançant la metodologia de l’ABP.  

Específics: A partir d’aquest objectiu en podem definir altres de més concrets com:

1.-Estructurar el coneixement per ser capaç d’utilitzar-lo en un context real. Per tal de construir el coneixement els estudiants han de ser capaços de portar-ho a terme, i per tant obtenir un coneixement funcional.

2.-Desenvolupar processos de raonament per tal de donar resposta a un problema o situació i per tant prendre decisions, generar hipòtesis i tenir en compte condicionants ètics.

3.-Desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge autodirigit, rescatar coneixements previs, reconèixer les seves mancances i organitzar-se per obtenir aquests coneixements a partir de diferents fonts (llibres, articles, web, consulta a professors, etc...)

4.-Motivar per l’aprenentatge proposant un context i un problema que suposi un desafiament que requereixi la participació dels estudiants i la exploració  i obtenció de noves solucions en un procés auto-dirigit que superi la posició passiva característica del sistema educatiu tradicional.

5.-Desenvolupar la capacitat de treballar en equip, que implica altres capacitats com la comunicació, organització, confrontació d’idees i punts de vista, anàlisi crítica i raonada de les propostes i el seguiment dels processos i la dinàmica del propi grup.

6.- El professorat haurà de dissenyar i confeccionar rúbriques per avaluar objectivament tant els coneixements teòrics com les competències transversals.

Amplicació de l'actuació

S'ha previst ampliar l'experiència a l'ensenyament de Medicina en aquest curs 2014/2015

Codi del projecte: 
2014PID-UB/028
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Avaluació dels estudiants: Per tal de determinar el grau de coneixements assolits mitjançant la metodologia de l’ABP s’avaluarà:

1.-El procés de l’ABP posant especial atenció a la participació de cadascú dels integrants del grup de treball mitjançant una rubrica que valori les aportacions al grup, el grau d’implicació en el procés, l’esperit crític i de raonament, la capacitat de diàleg i tolerància envers els altes companys i la capacitat d’organització.

2.-El treball escrit on s’avaluaran aspectes formals i de continguts, parant especial atenció a l’originalitat i la innovació a l’hora d’aplicar els seus coneixements.

3.-La presentació oral, avaluant aspectes de comunicació, claredat i capacitat de defensar i raonar els arguments i idees presentades per ell mateix o els seus companys. També es valoraran positivament les reflexions sobre aspectes bioètics relacionats amb els seus plantejaments terapèutics.

4.-Els coneixements teòrics i  conceptes fonamentals de la matèria s’avaluaran mitjançant una prova escrita.

5.-Per últim s’avaluarà la capacitat autocrítica d’assoliment de coneixements i la crítica constructiva del procés de l’ABP i del rol del professorat i tutors. Avaluació del projecte: Amb la finalitat de conèixer la incidència de l’ABP en l’assoliment dels objectius docents, s’utilitzaran les següents eines: Enquesta d’opinió de l’alumnat. S’elaborarà una enquesta per determinar el grau de satisfacció de l’estudiant amb el sistema de l’ABP i detectar possibles disfuncions (ANNEX 2). Autoinforme del professorat. Analitzar l’experiència de l’ABP i les limitacions dels recursos propis (força docent, nombre d’estudiants, etc.) i institucionals (disponibilitat d’aules petites i d’aules d’informàtica, estat dels ordinadors, etc.) en l’èxit del projecte (ANNEX 2). Històric de les enquestes d’opinió de l’alumnat. Les enquestes institucionals d’opinió de l’alumnat, permetran realitzar la comparativa amb anys anteriors del grau de satisfacció de l’alumnat. Històric de les qualificacions. S’utilitzarà aquesta aplicació del GR@D per establir la comparativa amb anys anteriors.

Grup d'innovació docent: 
IDCCFFII